HVR_header_III.jpg

Dagvatten

Andelen urban mark är väldigt stor i Höje å avrinningsområde i förhållande till många andra avrinningsområden. Till exempel ligger i stort sett hela Lunds stad, Dalby, Genarp och stora delar av Staffanstorps tätorter inom avrinningsområdet. Detta gör att drygt 11%, vilket är en mycket hög siffra, av avrinningsorådet utgörs av urban mark och medför att dagvattenfrågorna har stor betydelse för Höje å.

Mer läsning m m om dagvatten

Dagvattenutredning för Lunds stad - Modellerade flöden och föroreningstransporter till Höje å. SWECO 2017

Examensarbete: Föroreningsreduktioner i dagvattendammar i Lunds kommun

Klassificering av dagvattenrecipienter i Lunds kmn

Dagvattenstrategi Lunds kommun

Mätningar med avseende på metaller och näringsämnen i Lunds dagvatten

Jordbruksverkets yttrande om dagvattenutsläpp 2007-07-05 vid Knästorp

Tillstånd för dagvattenkulvertar från Lund som mynnar i Höje å vid Knästorp

Klimatanpassning av Lunds stadskärna - Äldre vattenstrukturer i nytt perspektiv för Höje å avrinningsområde - Bucht och Deak - 2009

Youtube-film som visar de enorma vattenmängder som vid kraftiga regn forsar ut i Höje å från Lunds stads dagvattenkulvertar vid Knästorp

Dagvattenutsläpp

Dagvattenkulvert som mynnar i Höje å i södra utkanten av Lund. Foto: Jonas Johansson

Dagvatten_aavatten.jpg

Bild som visar på skillanden i färg mellan normalt å-vatten och dagvatten. Foto: Jonas Johansson