HVR_header_III.jpg

Dikningsföretag

 

Det finns många dikningsföretag i Höje å avrinningsområde. Ett diknings-företag är en form av samfällighet där fastighetsägare har gått ihop för att avvattna marken. I de fall där endast en markägare har avvattnat sin mark kallas det täckdikning. Dikningsföretag har bildats sedan 1800-talets slut för att dränera landskapet och göra det mera ekonomiskt användbart (oftast för odling). Området som genom avvattningen har ökat i ekonomiskt värde kallas för båtnadsområde. Idag bildas nästan inga nya diknings-företag, men bestämmelser i äldre företag gäller tills de officiellt har upphävts. Ett dike eller en kulvert i ett diknings-företag är en vattenanläggning enligt 11 kap. 3 § miljöbalken.

Rensning och underhåll av dikningsföretag står ibland i ett motsatsförhållande till biologisk mångfald och närings-retention. Rensning med grävning kan orsaka ökad sedimenttransport och förstörelse av livsmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer. Det finns dock metoder som rensar på ett effektivt sätt med hänsyn till miljön.

Generell information om dikningsföretag

- Äga och förvalta diken. LRF, 2014.

- Jordbrukets vattenanläggningar i ett nytt klimat. Jordbruksverket, 2013.

- Miljöhänsyn vid dikesrensning. LRF, 2004

- Tillsyn av dikningsföretag. Länsstyrelsen, 2013.

Klippskopa

Under 2012 hade Höje å vattenråd ett LOVA-projekt tillsammans med ett dikningsföretag i Höje å. Dikningsföretaget köpte in en klippskopa och klipper numera vegetation i ån i stället för att rensa med grävskopa. I bildgalleriet för Höje å kan man se en kort film på klippning av vass med klippskopa.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för dikningsföretag och har mycket information kring dikningsföretag, bl a kartor över dikningsföretag och båtnadsområden.

Länsstyrelsens information om dikningsföretag

Länsstyrelsens karttjänst för bl a dikningsföretag

Dikningsföretag i Höje å

Dikningsföretag och deras båtnadsområden i Höje å

Akter och handlingar för några av dikningsföretagen i Höje å:

Lunds stads avvattning område II 1968

Alberta kvarn m fl hemman

Höjeåns uppgrävning 1939

För att se nedanstående akter behövs programmet: DjVu Viewer

Reglering av Höje-ån mellan Trollebergs kvarn och Öresund

Höje å från S:t Lars i Lund till Bjällerup

Nr 10 Bjällerup, Nr 1 Trulstorp m fl

Vattenavledning i Höje-ån från Trulstorp till St Bjällerup m fl

 

Björnstorpsbäcken

Björnstorpsbäckens sammanflöde med Höje å. Foto:Jonas Johansson

Klippning av vegetation med klippskopa. Foto:Jonas Johansson

Klippskopa.jpg

Dikningsfoeretag.jpg

Dikningsföretag i Höje å avrinningsområde.