HVR_header_III.jpg

Dikningsföretag

 

Det finns många dikningsföretag i Höje å avrinningsområde.

Ett dikningsföretag är en form av samfällighet där fastighetsägare har gått ihop för att avvattna marken. I de fall där endast en markägare har avvattnat sin mark kallas det täckdikning. Dikningsföretag har bildats sedan 1800-talets slut för att dränera landskapet och göra det mera ekonomiskt användbart (oftast för odling). Området som genom avvattningen har ökat i ekonomiskt värde kallas för båtnadsområde. Idag bildas nästan inga nya dikningsföretag, men bestämmelser i äldre företag gäller tills de officiellt har upphävts. Ett dike eller en kulvert i ett diknings-företag är en vattenanläggning enligt 11 kap. 3 § miljöbalken.

Rensning och underhåll av dikningsföretag står ibland i ett motsatsförhållande till biologisk mångfald och näringsretention. Rensning med grävning kan orsaka ökad sedimenttransport och förstörelse av habitat för fiska och andra vattenlevande organismer.

Under 2012 hade Höje å vattenråd ett LOVA-projekt tillsammans med ett dikningsföretag i Höje å. Dikningsföretaget köpte in en klippskopa och klipper numera vegetation i ån i stället för att rensa med grävskopa. I bildgalleriet för Höje å kan man se en kort film på klippning av vass med klippskopa.

Det går ofta att ta hänsyn till olika intressen vid dikesrensning. LRF, Naturvårdsverket och Jordbruksverket har tagit fram en skrift som heter "Miljöhänsyn vid dikesrensning" som man hittar här.

Länsstyrelsen har mycket information kring dikningsföretag, bl a kartor över dikningsföretag och båtnadsområden.

Vanliga frågor och svar.

Länsstyrelsen har sammanställt vanliga frågor och svar här.

Se alla dikningsföretag och deras båtnadsområden i Höje å här eller på kartan nere till höger

Akter till några av dikningsföretagen:

Lunds stads avvattning område II 1968

Alberta kvarn m fl hemman

Höjeåns uppgrävning 1939

För att se nedanstående akter behövs programmet: DjVu Viewer

Reglering av Höje-ån mellan Trollebergs kvarn och Öresund

Höje å från S:t Lars i Lund till Bjällerup

Nr 10 Bjällerup, Nr 1 Trulstorp m fl

Vattenavledning i Höje-ån från Trulstorp till St Bjällerup m fl

 

Björnstorpsbäcken

Björnstorpsbäckens sammanflöde med Höje å. Foto:Jonas Johansson

Klippning av vegetation med klippskopa. Foto:Jonas Johansson

Klippskopa.jpg

Dikningsfoeretag.jpg

Dikningsföretag i Höje å avrinningsområde.