HVR_header_III.jpg

Fisk- och biotopvårdsåtgärder

 

Vattendragens djurliv såsom fisk, musslor och småkryp är ofta utarmat i det intensivt odlade delarna av Höje å avrinnings-område. Detta beror bl a på regleringar, rätningar och återkommande rensningar av vattendragen. Rensningar av vattendragen gör ibland att hårdbottnar (sten och grus), vilka utgör viktiga livsmiljöer för en del av den vattenlevande faunan, grävs bort. För att åtgärda detta arbetar Höjeåprojektet med att restaurera hårdbottnar på sträckor med strömmande vatten och med att försöka ta bort vandringshinder för vattenlevande organismer. 

Fiskevård och avfasning i Önnerupsbäcken

Foto: Håkan Björklund