HVR_header_III.jpg

Fisk och fiske i Höje å

 

Fisk

Grönling och öring var på 1960-talet sannolikt utslagna från Höje å p g a dålig vattenkvalitet. Arterna har dock återhämtat sig och är idag vanligt förekommande i ån. Bland övriga fiskarter märks abborre, id och gädda som kan vandra mellan ån och Lommabukten. Andra arter som finns i ån är groplöja, benlöja, brax och mört. För att underlätta fiskvandringen i ån har fiskvägar byggts förbi kvarnarna i Kornheddinge, Alberta och Esarp.

Omfattande elfiskeundersökningar har gjort i Höje å på 1960-talet och 1990-talet. Under hösten 2015 gjordes samma undersökning om för att se om det skett några förändringar i fiskfaunan i systemet de senaste 20 åren.

Rapporten från elfiskeundersökningarna 2015 finns här:

Fiskundersökningar i Höje å 2015.

Fiskekort

Fiskekort till Höje å kan nu köpas direkt på nätet.

Vallkärra fiskstig

Nöbbelövs mosse norr om Lund är ett betes- och våtmarksområde. I våtmarkerna häckar flera ganska sällsynta fåglar t ex årta och skedand. I vassarna och videbuskarna sjunger småfåglar som t ex rörsångare och sävsparv. Längs Vallkärrabäcken, som rinner förbi mossen, finns informationstavlor där det berättas om fiskarna och andra djur i bäcken. Rundan kallas ”Vallkärra fiskstig”.

Läs mer om de fiskevårdande åtgärder som gjorts längs fiskstigen i Vallkärrabäcken:

Fiskevårdande åtgärder i Vallkärrabäcken 2008

Effekter av fiskevårdsåtgärder i Vallkärrabäcken 2010

Höje å fiskevårdsområde

Höje å fiskevårdsområde sträcker sig från Alberta kvarn till kusten. Tre delsträckor upplåts för allmänt fiske med fiskekort.

Lundasträckan: Malmövägen i Lund nedströms till väg 108 vid Trolleberg. Fiskeförbud råder på en del av södra sidan.

​Lommasträckan: Från järnvägsbron NV Habogård inkl Habo Dammar till kusten.

​Kyrkheddingesträckan: Från gamla Dalbyvägen (vid GB-glass gamla lokaler) till gamla järnvägsbron.

​Fiske är också tillåtet i Habodammar vid Habo gård.

​För fiske inom fiskevårdsområdet krävs giltigt fiskekort för alla över 12 år. För ungdom under 16 år är fiskekort gratis.

Fiskekortet berättigar till fiske med ett handredskap från land.

Fiskekortet är personligt och kan ej överlåtas.

 

Höje å fiskevårdsområde

Karta: Höje å fiskevårdsområde (www.hojeafvo.se/)

För mer information om fisk och fiske:

Höje å fiskevårdsområde

Fiskevårdsplan för Höje å 2000

Fiskevårdsplan Önnerupsbäcken 2000

Fiskar och fiske i Lunds kommun

Elfiske i Vallkärrabäcken 2002

Elfiske i Höje å 2004

Alberta kvarn, uppföljning anläggning av omlöp 2005

Flyttning av grönling 1999-2002

Inventering av vandringshinder för fisk 1986

Inventering av vandringshinder för fisk i Lunds kommun 2012

Bilaga 1, Bilaga 2

Inventering av vandringshinder för fisk i Höje å 2013

Höje å, öringens hemvist - igen. Samanställning av 30 års vattenanalyser och fiskinventeringar från 1960-talet och 1994.

Undersökning av fisk i Höje å och Kävlingeån i Lunds kommun 2015