HVR_header_III.jpg

Forskningsprojekt

Höje å vattenråd har blivit tillfrågade om att vara part i flera olika forskningsprojekt. Medfinansiering sker, om inte annat beslutats av styrelsen, med egen tid, befintlig kunskap och/eller som uppväxling av vattenrådets befintliga medel. De tre projekt som vattenrådet är part i för tillfället beskrivs kortfattat nedan.

Hållbar hantering av urbana översvämningar

Projektet, som har beviljats finansiering från forskningsrådet FORMAS, fokuserar på hållbar hantering av översvämningar i städer. Översvämningar i städer är ett ökande problem och en orsak till detta är klimatförändringar men de huvudsakliga orsakerna har bl a att göra med olämplig markanvändning och otillräckliga åtgärder för att säkra byggnader. För att handskas med problematiken på ett hållbart sätt måste den övergripande strategin gå från det gamla tänkesättet med hårda åtgärder mot en mer hållbar hantering av urbana översvämningar och att till bygga städer som tål översvämningar. Projektet kommer att arbeta med fallstudier Malmö, Helsingborg, Göteborg, Höje å avrinningsområde (Lomma, Lund, Staffanstorp) och i samarbete med berörda kommuner analysera vilka hinder som finns och utveckla strategier för att övervinna dessa hinder. Bland projektpartners märks t ex Teknisk vattenresurslära på Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, Malmö Högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, Sweden Water Research, VA-SYD, NSVA, Göteborgs stad, Länsförsäkringar och Region Skåne. Vattenrådet går in med arbetstid och befintlig kunskap. Nyttan för vattenrådet är att Höje å-systemet kommer att vara en case-study i projektet. Vidare kommer även vattenrådet att utöka sitt kontaktnät bland forskare och organisationer som aktivt arbetar med översvämningar ur olika aspekter.

 

Cleantech TIPP (Testbed for Innovative Public Procurement)

Projektet är ett EU-Interreg-projekt har som mål att främja s k ”cleantech innovation” i samband med offentlig upphandling i Öresundsregionens kommuner.  I Cleantech TIPP är vattenrådet intresserat av skyfallsvägar, fördröjning och återanvändning av dagvatten. Vattenrådet ingår tillsammans med Frederiksberg kommun i en del som handlar om skyfallsvägar, fördröjning och gröna vägar för att minska oönskade översvämningar och minska föroreningarna till recipienterna. Projektets syfte i stort är att främja innovation av ren teknik genom smart efterfrågan från Öresundsregionens kommuner. Parter är bl a Malmö stad, Helsingborg stad, Københavns kommun, Frederiksberg kommun, Fredensborg kommun, Aarhus Universitet, DTU, CBS, Københavns Universitet och Svensk Försäkring. Vattenrådet medfinansierar med resurser som oavsett läggs i våra dagvattenprojekt till ett värde av ca 30 000 Euro. EU-medel kan täcka faktiska kostnader för innovationslösningar. Genom projektet får vattenrådet tillgång till deltagande kommuners, företags och universitets insatser och kunskap.

 

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten - jämförelse av modellerade och uppmätta resultat i Höje å avrinningsområde

Projektet är ett samarbete mellan vattenrådet, SGU och Länsstyrelsen i syfte är öka kunskapen om bekämpningsmedel i grundvatten i avrinningsområdet. En del av projektet är att utvärdera den praktiska tillämpbarheten av resultat från en datamodell som används av SGU med resultat från faktiska provtagningar inom ett mindre område. Studien kommer också att visa på skillnader i modellens användbarhet beroende på jordart och markanvändning. Vattenrådet går in med 100 tkr för provtagning och analys av bekämpningsmedel i grundvatten och får i projektet mer kunskap på området samt ett etablerat samarbete med SGU.