HVR_header_ny.jpg   

Häckebergasjön

Häckebergasjön är skapad genom dämning och utloppet kan regleras. Sjön är näringsrik och kan betraktas som en källsjö till Höje å huvudfåra. Stränderna kantas av trädridåer med ek, bok och al (Figur 3.2). Träden är gamla och hyser en rik skalbaggs- och insektsfauna samt många ovanliga mossor och lavar. Öarna i sjön är bevuxna med ädellövskog som fått utvecklas fritt under lång tid (Länsstyrelsen Skåne län 2015b). Sjön som maximalt är 3,5 meter djup har en yta på ca 0,76 kvadratkilometer och ligger ca 49 meter över havet. Eftersom sjön ligger högt upp i avrinningsområdet nära Romeleåsens sluttningar är andelen skogsmark i sjöns tillrinningsområde högre än i resten av avrinningsområdet.

Figur 3.2. Vårvinter och is på Häckebergasjön. I bakgrunden syns delar av den trädridå som omger sjön.

Häckbergasjön tar vid höga vattenflöden emot stora mängder av det organiska material som producerats i Björkesåkrasjön. Vattnet i sjön har generellt höga halter av näringsämnen (Holmström och Pröjts 2015). Den ekologiska statusen bedöms inom recipientkontrollen för Höje å som otillfredställande men sjön utgör inte någon vattenförekomst enligt vattenförvaltningen. Övergödningen gör att siktdjupet är litet och att växt och djursamhällen i sjön är anpassade efter det. Reduktionsfiske av vitfisk skulle vara en tänkbar åtgärd för att förbättra siktdjupet i sjön.

Det finns stora gäddor och abborrar i sjön. Sutare, brax, ål och mört är andra vanligt förekommande arter. Häckeberga Säteri har fiskerätten i sjön och för att skapa ett bra fiskevatten tillåtes endast fiske från roddbåtar som man kan hyra på Häckeberga Slott. Ingen båtuthyrning sker dock under april-juni på grund av fågelskydd. All fisk som fångas ska återutsättas.