HVR_header_III.jpg

Helhetsperspektiv Höje å

Bakgrund

Under hösten 2013 skickade vattenrådet in en projekt-ansökan till Havs- och vattenmyndigheten, via Länsstyrelsen, för projektet ”Helhetsperspektiv Höje å”. Projektet handlar framför allt om att öka kunskaps-nivån om Höje å och ge förslag på åtgärder för att förbättra situationen. I början av april kom besked om att projektet beviljats stöd. Sammanlagt beviljades Höje å vattenråd ca 1 700 tkr i stöd till projektet. Ingående delprojekt i projektet är:

- Värdering av och åtgärdsförslag för ekosystemtjänster med koppling till skyddszoner och tvåstegsdiken längs vattendragen

- Framtagande av förslag på bildande av ett dikningsföretag för hela huvudfåran.

- Genomförande av en hydromorfologisk utredning av ån med tillhörande åtgärdsförslag.

Projektbeskrivningen i ansökan till Havs- och Vattenmyndigheten kan man läsa här. 


Ekosystemtjänster

Utredningen om ekosystemtjänster genomfördes under hösten 2014: 

Rapport om Ekosystemtjänster med koppling till Höje å.

Populärvetenskaplig sammanfattning av Ekosystemtjänster med koppling till Höje å.

 

 

Dikningsföretag

Konsultuppdraget med utredning kring dikningsföretagen i Höje å tilldelades efter offentlig upphandling Ekologgruppen. Arbetet med utredningen påbörjades under våren 2015.

Ett examensarbete har färdigställts inom projektet 2016:

Avbördningskapaciteten som verktyg för bedömning av underhållsbehovet i ett vattendrag - Tillämpning på ett dikningsföretag i Höje å. Nina Svenbro. Examensarbete Lunds tekniska högskola

Sammanfattning av examensarbetet


Hydromorfolgisk utredning

Uppdraget med den hydromorfologiska utredningen delas av Ekologgruppen och Teknisk vattenresurslära på Lunds Tekniska Högskola. Under 2015 har två examensarbeten färdigställts inom delprojektet:

Tvåstegsdiken - dess funktioner i Höje å. Truls Olsson. Examensarbete. Teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola

Åtgärder för reduktion och tillvaratagande av näringsämnen från dräneringsvatten - En tillämpning på Höje å. Therese Hernvall. Examensarbete. Teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola

_______________________________________________________________

Slutredovisning

Alla rapporter som finns med i slutrapporteringen av projektet.