HVR_header_III.jpg

Missbildad öring i Vallkärrabäcken

 

Bakgrund

Vallkärrabäcken är ett biflöde till Önnerupsbäcken som i sig är Höje å största biflöde. Bäcken avvattnar bla norra delen av Lunds tätort, däribland en gammal soptipp, som numera utgör rekreations-området St Hans backar. St Hans Backar var en av Lunds kommuns största avfallsplatser fram till slutet av 1960-talet. När regn och snö tränger ner till det gamla avfallet under marken bildas förorenat lakvatten som rinner vidare och ssom med stor sannolikhet är det som skadar fisken i Vallkärrabäcken.

Vid en elfiskeundersökning 1999 i Vallkärrabäcken noterades en hög andel (19%) missbildade öringar. För att mer i detalj dokumentera graden av skador på öringen gjordes ett uppföljande elfiske 2002. Andelen öring med skador, missbildningar på skelett där stjärt- och/eller bukfenor var deformerade, var ca 16 %. I norra genen av Vallkärrabäcken som inte avvattnar den gamla soptippen hade öringarna inga skador.

Under 2013-2015 har Lunds kommun och Lunds Renhållningsverk arbetat med att på olika sätt, bl a genom att täcka tippen med lera och lägga dränering, förhindra regnvatten från att tränga ner i de gamla avfallsmassorna och med att rena det förorenade vattnet innan det når Vallkärrabäcken.

Vid elfisken i Höje å huvudfåra vid Genarp hösten 2012 upptäcktes också missbildade öringar. Det är oklart vad som gör att öringarna där är missbildade.

 

 

Mer läsning om skadorna på öringarna i Vallkärrabäcken

 

Artikel i Sydsvenskan 2007-07-29

 

Artikel i Sydsvenskan 2007-07-31

Artikel i Sydsvenskan 2011-11-01

Artikel i Sydsvenskan 2013-02-15

Kemianalyser i Vallkärrabäcken 2008

Vallkärrabäcken Norra Lunds avrinning -Beskrivning av ett avrinningsområde med dagvatten och deponi. 2008

Åtgärdsprogram för Vallkärrabäcken, Lunds kommun, 2008

 

Vetenskaplig studie om påverkan från miljögifter på öring i Vallkärrabäcken I 2011

 

Vetenskaplig studie om påverkan från miljögifter på öring i Vallkärrabäcken II

 

Avfall Sverige - Rapport om biomarkörer för fiskhälsa 2009

Examensarbete om miljömålet giftfri miljö i Lunds kommun 2011

Len-Oliver Ottvall. 2016. Påverkan av nerlagd deponi hos vild fisk i Vallkärrabäcken. Studentarbete (litteraturstudie) kurs i Tillämpad ekotoxikologi, Lunds universitet.

 

 

Missbildad öringMissbildad öring från Höje å huvudfåra vid Genarp hösten 2012.

Foto: Håkan Björklund, Ekologgruppen

St_Hans_lera.JPG

Den gamla soptippen St Hans i norra Lund täcks med ett tätande lager av lera för att förhindra bildning av förorenat lakvatten. Foto: Jonas Johansson

Elfiskeundersökningar:

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2012

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2013

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2014

 

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2002