HVR_header_III.jpg

Missbildad öring i Vallkärrabäcken

 

Bakgrund

Vallkärrabäcken är ett biflöde till Önnerupsbäcken som i sig är Höje å största biflöde. Bäcken avvattnar bl a norra delen av Lunds tätort, däribland en gammal soptipp, som numera utgör rekreationsområdet St Hans backar. St Hans Backar var en av Lunds kommuns största avfallsplatser fram till slutet av 1960-talet. När vatten tränger ner till det gamla avfallet under marken bildas förorenat lakvatten som rinner vidare ut i recipienten Vallkärrabäcken.

Vid en elfiskeundersökning 1999 i Vallkärrabäcken noterades en mycket hög andel (19%) missbildade öringar. För att mer i detalj dokumentera graden av skador på öringen gjordes ett uppföljande elfiske 2002. Andelen öring med skador, missbildningar på skelett där stjärt- och/eller bukfenor var deformerade, var då ca 16 %. I norra genen av Vallkärrabäcken, som inte avvattnar den gamla soptippen, hade öringarna inga skador. Sannolikt är det förorenade lakvattnet från St Hans orsaken till missbildningarna hos öringarna.

Under 2013-2015 arbetade Lunds kommun och Lunds Renhållningsverk med att på olika sätt, bl a genom att täcka tippen med lera och lägga dränering, förhindra regnvatten från att tränga ner i de gamla avfallsmassorna och med att rena det förorenade vattnet innan det når Vallkärrabäcken. Flera lakvattendammar har också anlagts.

Vid elfisken i Höje å huvudfåra vid Genarp hösten 2012 upptäcktes också missbildade öringar. Det är oklart vad som gör att öringarna där är missbildade.

 

 

Mer läsning om skadorna på öringarna i Vallkärrabäcken

 

Artikel i Sydsvenskan 2007-07-29

 

Artikel i Sydsvenskan 2007-07-31

Artikel i Sydsvenskan 2011-11-01

Artikel i Sydsvenskan 2013-02-15

Kemianalyser i Vallkärrabäcken 2008

Vallkärrabäcken Norra Lunds avrinning -Beskrivning av ett avrinningsområde med dagvatten och deponi. 2008

Åtgärdsprogram för Vallkärrabäcken, Lunds kommun, 2008

 

Vetenskaplig studie om påverkan från miljögifter på öring i Vallkärrabäcken I 2011

 

Vetenskaplig studie om påverkan från miljögifter på öring i Vallkärrabäcken II

 

Avfall Sverige - Rapport om biomarkörer för fiskhälsa 2009

Examensarbete om miljömålet giftfri miljö i Lunds kommun 2011

Len-Oliver Ottvall. 2016. Påverkan av nerlagd deponi hos vild fisk i Vallkärrabäcken. Studentarbete (litteraturstudie) kurs i Tillämpad ekotoxikologi, Lunds universitet.

 

 

Missbildad öringMissbildad öring från Höje å huvudfåra vid Genarp hösten 2012.

Foto: Håkan Björklund, Ekologgruppen

St_Hans_lera.JPG

Den gamla soptippen St Hans i norra Lund täcks med ett tätande lager av lera för att förhindra bildning av förorenat lakvatten. Foto: Jonas Johansson

Elfiskeundersökningar:

 

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2002

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2012

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2013

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2014

 

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2018