HVR_header_III.jpg

Naturvärden

 

Trots att Höje å avrinningsområde till stora delar är kraftigt påverkat finns det fina naturvärden på många håll.

Bland fiskarterna var grönling och öring på 1960-talet sannolikt utslagna från Höje å p g a dålig vattenkvalitet. Arterna har dock återhämtat sig och är idag vanligt förekommande i ån. Bland övriga fiskarter märks abborre, id och gädda som kan vandra mellan ån och Lommabukten. Andra arter som finns i ån är groplöja, benlöja, brax och mört. För att underlätta fiskvandringen i ån har fiskvägar byggts förbi kvarnarna i Kornheddinge, Alberta och Esarp.

När det gäller stora musslor så inventerades åtta lokaler i Höje å år 2006. Den hotade tjockskaliga målarmusslan hittades på en lokal vid Kyrkheddinge, skal eller skalrester hittades på fyra lokaler, medan arten saknades helt på tre lokaler. Beståndet av den ovanliga musslan är uppenbart mycket svagt i Höje å och det krävs sannolikt riktade åtgärder för att arten ska kunna leva vidare i systemet. Även allmän dammussla och spetsig målarmussla hittades vid inventeringen 2006. Hela Länsstyelsens rapport från inventeringen hittar du här. Även 2016 gjordes en inventering av musslor i Höje å.

Inom miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag har Naturvårdsverket pekat ut Häckebergasjön och Björkesåkrasjön samt den del av Höje å som sammanbinder dessa två sjöar som regionalt värdefulla vatten med avseende på naturvärden. Höje å har däremot inte pekats ut av Fiskeriverket (numera HaV) för att ha några speciella fiskevärden.

Nationellt särskilt värdefulla miljöer i och i anslutning till vatten har pekats ut av Riksantikvarieämbetet. En del av Höje å vid Esarp ingår i ett sådant utpekat kulturområde. Ett annat kulturområde som omfattar dalgångsbygden vid Lödde å och sträcker sig lite grann in i nordvästra delen av Höje å avrinningsområde

Groenling_II.JPG 

En grönling (Barbatula barbatula) från Höje å.

U_crassus-2.jpg

Skal av tjockskalig målarmussla (Unio crassus).

U_crassus_2.JPG

Målarmusslor som sitter nedgrävda i bottengruset.

Foto: Jonas Johansson