HVR_header_ny.jpg   

Höje å huvudfåra

Huvudfåran, som är ca 35 km lång, börjar vid Häckebergasjöns utlopp i ån och rinner sedan förbi Genarp, Esarp, Kyrkheddinge och Lund för att mynna i Öresund vid Lomma. På den första sträckan från sjön ner till Landsvägsbron i Genarp rinner ån relativt opåverkad och slingrande genom lövskogen (Figur 3.5). Efter Genarp byter ån helt karaktär och blir mer till ett uträtat och fördjupat jordbruksdike på långa sträckor (Figur 3.6). Vid Esarp slingrar sig dock ån åter genom betesmarkerna (Figur 3.7).

Figur 3.5: Höje å huvudfåra på sträckan mellan Genarp och Häckebergasjön där ån rinner relativt opåverkad genom bokskogen.

Figur 3.6: Höje å nedströms Genarp har karaktären av ett uträtat jordbruksdike.

Figur 3.7: Vid Esarp slingrar sig Höje å fram genom de omgivande betesmarkerna.

 Efter Esarp rinner ån genom jordbrukslandskapet ner till Lund. På vägen mot Lund passeras bl a Kornheddinge kvarn, och Kyrkheddinge. Vid Knästorps by strax öster om Lund mynnar två stora kulvertar för dagvatten från östra Lund. Vid kraftiga regn forsar dagvattnet orenat och ofördröjt rakt ut i Höje å. Vid Lund passerar ån genom St Larsparken och lite längre nedströms förbi Källby reningsverk. Här strömmar åns vatten mer och är med dess omgivningar en oas och ibland även en djungel vars betydelse för det lokal djur och växtlivet inte kan överskattas. Efter Värpinge kommer Trolleberg där Höjeåprojektet har återmeandrat ca 800 m av den uträtade åfåran. Från Trolleberg och ner till Lomma är det inte mycket fall på ån som rinner långsamt och väl framme i Lomma når ån slutligen Öresund.