HVR_header_III.jpg

Övrigt - andra rapporter med koppling till Höje å 

1967

Förslag till naturskydd för Höje å dalgång

Höje å - Riktlinjer för planeringen

1972

Höje å - Betygsuppsats i zoologi

1977

Vattendragsplan för Höje å - PM för anbudsgivare

1981

Protokoll från möte för bildande av Höje å vattendragskommitté

1982

Skötselplan för Höje å dalgång från Trolleberg till St Lars

1983

Planutredning för Höje å dalgång, Bilaga 1, Bilaga 2

1984

Rensningsplan för Höje å - Höje å vattendragskommitte

1985

Yttrande över motion om att rena Höje å - Gatukontoret, Lunds kommun

1988

Analys av olja och tungmetaller i bottensedimenten i Höje å - Del 1

Analys av olja och tungmetaller i bottensedimenten i Höje å - Del 2

Häckebergasjön effekter av låga syrgashalter i tillrinnande vattendrag

1989

PM angående Höje å landskapsvårdsplan - Svensson och Englesson

Kommentarer till elfiske i Höje å - Fiskenämnden i Malmöhus län

1997

Vatten i Lunds kommun - aktualisering av ÖP

Remissvar till miljödepartementet angående en ny vattenadministration

1999

Fiskfaunan i Skånska vattendrag - Höje å -Rapport Länsstyrelsen i Skåne län

2000

Höjeåprojektet - En fallstudie (studentarbete på våtmarkskurs SLU

2001

2002

2003

Höje å gångstråk - Förstudie av rekreationsstråk längs Höje å - Lomma kommun

Höje å gångstråk - Förstudie av rekreationsstråk längs Höje å - Lomma kommun - Bilagor

Gullåkra och Vesums mossar - Arkeologisk förundersökning

2004

Åtgärdsplan för Norra Vallkärrabäcken (studentarbete vattenvårdskurs, LU)

2005

Källby avloppsreningsverk - konsekvenser för fiskfaunan av planerade förändringar (Fiskevårdsteknik i Sverige AB)

Källby avloppsreningsverk - Miljökonsekvensbeskrivning för anslutning av Dalby, Genarp och Veberöd - ERAN Miljökonsult AB

2006

2007

Vattenöversikt i små avrinningsområden i Skåne. VATTEN 63:231–244. Lund 2007

Restaurering av vattendrag med åtgärdsförslag för Trolleberg, Höje å. Eva Djupfors Schwab. Examensarbete SLU.

2008

2009

Anläggning av nya våtmarker i Höjeåns avrinningsområde. Anna Olsson. Examensarbete i biologi, Lunds universitet

Höjeå Project: Accessibility, Restoration and the Potential for Participatory Action Research. Anna Davies. Lunds universitet

2010

Vallkärrabäcken - restaureringsåtgärders inverkan på fiskesamhällen - Studentrapport

2011

2012

Jordbruksverket: Ansvar och delaktighet för vattenavledning i Höje å huvudfåra och Önnerupsbäcken

2013

Flygbildsbaserad förändringsstudie inom skyddzoner längs vattendrag. Linn Svensson Renström. Examensarbete Lunds universitet

Höje å - kulturmiljö och vattenförvaltning

Metod för kartläggning av skyddszoner. Emma Cederlund. Examensarbete Lunds universitet

Naturvärdesbedömning av våtmark på Riesen

2014

Presentation om Höje å-samarbetet för kommunfullmäktige i Staffanstorp

2015

Tvåstegsdiken - dess funktioner i Höje å. Truls Olsson. Examensarbete. Teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola

Åtgärder för reduktion och tillvaratagande av näringsämnen från dräneringsvatten - En tillämpning på Höje å. Therese Hernvall. Examensarbete. Teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola

2016

Orsaker till förhöjda bakteriehalter vid T-bryggan i Lomma kommun. Lovisa Bohman & Anna Olsson. Studentarbete, kurs i tillämpad miljövetenskap, Lunds universitet.

Inventering av stormusslor i Höje å 2016. Anders Eklöv på uppdrag av Höje å vattenavledningsföretag.

2017

2018

Åtgärdsplan för Vallkärrabäcken - Studentarbete, Lunds universitet