HVR_header_ny.jpg   

Övrigt - andra rapporter med koppling till Höje å

 

1967

Förslag till naturskydd för Höje å dalgång

Höje å - Riktlinjer för planeringen

1972

Höje å - Betygsuppsats i zoologi

1977

Vattendragsplan för Höje å - PM för anbudsgivare

1981

Protokoll från möte för bildande av Höje å vattendragskommitté

1982

Skötselplan för Höje å dalgång från Trolleberg till St Lars

1983

Planutredning för Höje å dalgång, Bilaga 1, Bilaga 2

1984

Rensningsplan för Höje å - Höje å vattendragskommitte

1985

Yttrande över motion om att rena Höje å - Gatukontoret, Lunds kommun

1988

Analys av olja och tungmetaller i bottensedimenten i Höje å - Del 1

Analys av olja och tungmetaller i bottensedimenten i Höje å - Del 2

Häckebergasjön - effekter av låga syrgashalter i tillrinnande vattendrag

1989

PM angående Höje å landskapsvårdsplan - Svensson och Englesson

Kommentarer till elfiske i Höje å - Fiskenämnden i Malmöhus län

1997

Vatten i Lunds kommun - aktualisering av ÖP

Remissvar till miljödepartementet angående en ny vattenadministration

1999

Fiskfaunan i Skånska vattendrag - Höje å -Rapport Länsstyrelsen i Skåne län

2000

Höjeåprojektet - En fallstudie (studentarbete på våtmarkskurs SLU

2001

2002

2003

Höje å gångstråk - Förstudie av rekreationsstråk längs Höje å - Lomma kommun

Höje å gångstråk - Förstudie av rekreationsstråk längs Höje å - Lomma kommun - Bilagor

Gullåkra och Vesums mossar - Arkeologisk förundersökning

2004

Åtgärdsplan för Norra Vallkärrabäcken (studentarbete vattenvårdskurs, LU)

2005

Källby avloppsreningsverk - konsekvenser för fiskfaunan av planerade förändringar (Fiskevårdsteknik i Sverige AB)

Källby avloppsreningsverk - Miljökonsekvensbeskrivning för anslutning av Dalby, Genarp och Veberöd - ERAN Miljökonsult AB

​2006

2007

Vattenöversikt i små avrinningsområden i Skåne. VATTEN 63:231–244. Lund 2007

Restaurering av vattendrag med åtgärdsförslag för Trolleberg, Höje å. Eva Djupfors Schwab. Examensarbete SLU.

2008

2009

Anläggning av nya våtmarker i Höjeåns avrinningsområde. Anna Olsson. Examensarbete i biologi, Lunds universitet

Höjeå Project: Accessibility, Restoration and the Potential for Participatory Action Research. Anna Davies. Lunds universitet

2010

Vallkärrabäcken - restaureringsåtgärders inverkan på fiskesamhällen - Studentrapport

2011

2012

Jordbruksverket: Ansvar och delaktighet för vattenavledning i Höje å huvudfåra och Önnerupsbäcken

2013

Flygbildsbaserad förändringsstudie inom skyddzoner längs vattendrag. Linn Svensson Renström. Examensarbete Lunds universitet

Höje å - kulturmiljö och vattenförvaltning

Metod för kartläggning av skyddszoner. Emma Cederlund. Examensarbete Lunds universitet

Naturvärdesbedömning av våtmark på Riesen

Occurrence of additional WFD priority substances in Sweden. Sweco Environment på uppdrag av Naturvårdsverket (Prover tagna bl a i Höje å)

2014

Presentation om Höje å-samarbetet för kommunfullmäktige i Staffanstorp

2015

Tvåstegsdiken - dess funktioner i Höje å. Truls Olsson. Examensarbete. Teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola

Åtgärder för reduktion och tillvaratagande av näringsämnen från dräneringsvatten - En tillämpning på Höje å. Therese Hernvall. Examensarbete. Teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola

2016

Orsaker till förhöjda bakteriehalter vid T-bryggan i Lomma kommun. Lovisa Bohman & Anna Olsson. Studentarbete, kurs i tillämpad miljövetenskap, Lunds universitet.

Inventering av stormusslor i Höje å 2016. Anders Eklöv på uppdrag av Höje å vattenavledningsföretag.

2017

Sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun. J. Johansson. 2017. Lunds kommun

2018

Åtgärdsplan för Vallkärrabäcken - Studentarbete, Lunds universitet

Habitat mapping Höje å - Studentarbete, Lunds universitet