HVR_header_ny.jpg   

Recipientkontroll

 

En viktig del i vattenrådets verksamhet är att administrera den samordnade recipientkontrollen för Höje å avrinningsområde. Den första samordnade vattenkontrollen startade 1969 på initiativ av Länsstyrelsen. Recipientkontrollen omfattar undersökningar av både biologi och kemi och används för att bedömma påverkan på sjöar och vattendrag och för att bedöma ekologisk- och kemisk status.

Det vattenkemiska basprogrammet ger underlag för bedömningar av tillståndet avseende närings-, försurnings-, syre-, och grumlighetsstatus och omfattar följande parametrar: temperatur, pH, konduktivitet, grumlighet, syrgas, totalfosfor, fosfatfosfor, totalkväve, nitrat- och nitritkväve, ammoniumkväve och BOD7. De flesta parametrarna följs upp i samtliga provpunkter 6-12 gånger om året.

När det gäller biologin så undersöks fisk, vattenväxter, bottendjur och påväxtalger inom kontrollprogrammet.

2018

Resultat från recipientkontrollen 2018

2017

Resultat från recipientkontrollen 2017

Årsrapport från recipientkontrollen 2017

2016

Resultat från recipientkontrollen 2016

Årsrapport från recipientkontrollen 2016

2015

Resultat från recipientkontrollen 2015

Årsrapport från recipientkontrollen 2015

2014

Resultat från recipientkontrollen 2014.

Årsrapport för recipientkontrollen 2014

Årsrapporter med resultat från recipientkontrollen sedan 1978

Sedimentundersökning Knästorp

Hösten 2016 gjordes en undersökning av innehållet i de massor som rensats upp från Höje å vid Knästorp. Rensmassorna består till stor del av sand som sannolikt kommer från Lunds stad via dagvattenkulvertarna som mynnar strax öster och väster om Knästorp. Prover på sediment togs strax nedströms de båda kulvertarnas utlopp.

Resultaten visade att halterna av framförallt oljerester gjorde att det var nödvändigt att köra massorna på deponi och att det inte var möjligt att lägga ut dem på jordbruksmarken.

Hela rapporten finns här: Rapport rensmassor Knästorp

Rensmassor från Höje å vid Knästorp