HVR_header_III.jpg

Sjöar och vattendrag

 

Höje å avrinningsområde är ca 316 km2 stort och ligger mellan Sege å avrinningsområde i söder och Kävlingeåns avrinningsområde i norr (Figur 1.1). Huvudfåran rinner från Häckebergasjön, förbi Genarp, Esarp, Kyrkheddinge och Lund innan den mynnar i Lommabukten vid Lomma. Själva huvudfåran är ca 35 km lång och har en fallhöjd på 65 m. Källflödena är belägna på Romeleåsens västsluttning i det sydskånska sjö- och backlandskapet.  Önnerupsbäcken, som är det största tillflödet med en fallhöjd på 40 m, har sitt källområde vid norra utkanten av Lunds stad och ansluter till Höje å strax nordost om Lomma. Från Björkesåkrasjön öster om Sturups flygplats rinner Björkesåkraån ner till Häckebergasjön. Andra biflöden till Höje å är bland annat Dynnbäcken, som är Staffanstorps utflöde i Höje å, Dalbydiket/Källingabäcken, Gödelövsbäcken, Råbydiket och Olstorpsån. I avrinningsområdet är fyra vattendrag och fyra grundvattenförekomster utpekade som vattenförekomster enligt arbetet med vattenförvaltningen. Inga sjöar i området är vattenförekomster. Kustvattenförekomsten Lommabukten gränsar till området.

 

VSPU_Hoeje_aa-2.jpgHöje å avrinningsområde

Medelvattenföringen i ån är ca 2,5 m3/s och i huvudfåran skiljer det ca 100 gånger mellan högsta och lägsta flöde (tabell 3.1). I Önnerupsbäcken skiljer det ca 600 ggr mellan högsta och lägsta flöde (SMHI 2015). Det är osäkert vad denna stora skillnad beror på. Vattenföringen i huvudfåran skiljer sig relativt mycket åt mellan mätstationen vid Trolleberg (Lund) och mynningen vid Lomma vilket beror på att Önnerupsbäcken mynnar i Höje å strax innan huvudfåran mynnar i Öresund vid Lomma.

Tabell 3.1:. Vattenföringen i Höje å. I huvudfåran är skillnaden mellan högst och lägsta flöde ca 100 ggr och i Önnerupsbäcken ca 600 ggr

Höje å - vattenföring

Medel

vattenföring

(m3/s)

Lägsta vatten- föring (m3/s)

Högsta vatten- föring (m3/s)

Skillnad (ggr)

Höje å - Mynningen vid Lomma

2,5

0,24

*

33,3

**

141

Höje å - Trolleberg (Lund)

2,1

0,22

*

22,2

**

103

Önnerupsbäcken - Vid mynningen i Höje å

0,3

0,01

***

7,5

****

609

*2015-10-23; ** 2007-07-07; ***2012-09-26; ****2007-07-06

Källa: SMHI vattenwebb