HVR_header_ny.jpg   

Statusklassning enligt Vattendirektivet

 

I Höje å avrinningsområde har ingen av de tre ytvattenförekomsterna god ekologisk status enligt Vattendirektivets bedömningsgrunder. De fyra grundvattenförekomsterna i avrinningsområdet bedöms dock ha god status men riskerar statusförsämring om inte åtgärder vidtas.

Orsakerna till att god ekologisk status inte nås i Höje å beror till största delen på övergödning, vilken tillsammans med fysisk påverkan, d v s negativ påverkan på vattendragets naturliga flöde och form, utgör de absolut största problemen inom Höje å avrinningsområde.

Karta som visar ekologisk statusklassning i Höje å

Lär mer om vattenförekomsterna i Höje å i VISS.

Vit näckros