HVR_header_ny.jpg   

Om vattenrådet

 

Höje å vattenråd är en frivillig sammanslutning av kommuner, industrier, vattenavledningsföretag och övriga, som ett eller annat sätt är berörda av vattnet i Höje å avrinningsområde.

Vattenrådets ändamål är att, för både yt- och grundvatten:

 • Ta ett helhetsperspektiv på vattenresurserna i området
 • Utgöra ett forum för samverkan mellan alla aktörer som berörs av vattenfrågor
 • Verka för att värna och förbättra vattenmiljöernas kvalitet
 • Övervaka vård och nyttjande av Höje å med hänsyn till alla berördas olika intressen
 • Initiera nödvändiga planerings- och åtgärdsinsatser för    Höje å
 • Vara kontakt- och rådgivande organ angående kontroll, vård och nyttjande av vattenmiljön.
 • Ovanstående punkter skall omfatta både yt- och grundvatten.

 

Verksamhetsområde

Vattenrådets geografiska verksamhetsområde omfattar hela Höje å avrinningsområde inklusive Björkesåkra- och Häckebergasjön, kustzonen mot Kävlingeåns avrinningsområde, samt den del av kustzon mot Sege å avrinningsområde som ligger i Lomma kommun.

 

Arbetsuppgifter

Vattenrådets arbetsuppgifter är:

 • att göra åtgärder som leder till minskade föroreningar och bättre vattenkvalitet, naturvård och rekreation
 • att aktivt samråda med berörda kontroll- och planeringsorgan
 • att utföra kontroll av tillståndet i Höje å
 • att informera om och bistå med rådgivning i vattenfrågor,
 • att medverka till recipientkontroll i Öresund
 • att verka för att villkor i meddelade beslut som rör Höje å uppfylles
 • att initiera eller genomföra de utredningar som behövs som underlag för att lösa ovanstående uppgifter
 • att i en tid av klimatförändring verka för att åtgärder vidtas för att mildra effekterna av översvämningar.