Kontrollprogram

Vattenkemi

Det vattenkemiska basprogrammet ger underlag för bedömningar av tillståndet avseende närings-, försurnings-, syre-, och grumlighets-status och omfattar följande parametrar: temperatur, pH, konduktivitet, grumlighet, syrgas, totalfosfor, fosfatfosfor, totalkväve, nitrat- och nitritkväve, ammoniumkväve och BOD7. De flesta parametrarna följs upp i samtliga provpunkter 6-12 gånger om året.

 

 

Ämnestransporter

För att kunna beräkna transporten av näringsämnen och organiska föreningar till Öresund tas prover en gång i veckan på två provpunkter, Höje å vid Trolleberg (pkt 21) och Önnerupsbäcken (pkt 23). Transporter beräknas för totalfosfor, totalkväve, nitrat-/nitritkväve och totalt organiskt kol (TOC).

 

Metaller

 

Provtagning av metaller i vatten omfattar två provpunkter (pkt 10,  21), som provtas varje månad. Proverna från respektive provpunkt blandas flödesproportionellt till ett samlingsprov som analyseras vid årets slut på krom, koppar, zink, nickel, bly och kadmium.

 

 

Biologi

Bottenfaunan dvs. de vattenlevande evertebraterna, undersöks årligen på 4 provpunkter (pkt 3b, 20, 21, 23a) samt 1 gång var tredje år på två provpunkter (pkt 6, 12) i rinnande vatten. Provtagningen sker på hösten.

 

Fiskfaunan undersöks med hjälp av elfiske i 3 provpunkter vart tredje år i rinnande vatten. Fiskundersökningarna genomförs under augusti – september.

 

Planktonundersökningar utförs i augusti i Björkesåkrasjön och Häckebergsjön.

 

Påväxtalger undersöks på två provpunkter (3b, 21).

 

Makrofyter (vattenväxter) undersöks vart tredje år i Häckebergasjön.

 

Bakterier undersöks på en provpunkt (24a), i juni, juli och augusti.

Träffar: 58