Fisk och fiske i Höje å

Fiskarter i Höje å

Både grönling (Barbatula barbatula) och öring (Salmo trutta) var på 1960-talet sannolikt utslagna från Höje å p g a dålig vattenkvalitet. Arterna har dock återhämtat sig och är idag vanligt förekommande i ån. Bland övriga fiskarter i avrinningsområdet märks abborre (Perca fluviatilis), id (Leuciscus idus) och gädda (Esox lucius) som kan vandra mellan ån och Lommabukten. Andra arter som finns i ån är den rödlistade groplöjan (Leucaspinus delineatus), benlöja (Alburnus alburnus), brax (Abramis brama) och mört (Rutilus rutilus). För att underlätta fiskvandringen i ån har fiskvägar byggts förbi kvarnarna i Kornheddinge, Alberta och Esarp.

Elfiskeundersökningar

Omfattande elfiskeundersökningar har gjort i Höje å på 1960-talet och 1990-talet. Under hösten 2015 upprepades samma undersökning för att se om det skett några förändringar i fiskfaunan i avrinningsområdet de senaste 20 åren.

Rapporten från elfiskeundersökningarna 2015 finns här:

Fiskundersökningar i Höje å 2015. Höje å vattenråd. Eklövs Fiske och fiskevård.

Vallkärra fiskstig

Nöbbelövs mosse norr om Lund är ett betes- och våtmarksområde. I våtmarkerna häckar flera sällsynta fåglar t ex årta och skedand. I vassarna och videbuskarna sjunger småfåglar som t ex rörsångare och sävsparv. Längs Vallkärrabäcken, som rinner förbi mossen, finns informationstavlor där det berättas om fiskarna och om andra djur i bäcken. Rundan kallas ”Vallkärra fiskstig”.

Läs mer om de fiskevårdande åtgärder som gjorts längs fiskstigen i Vallkärrabäcken:

Fiskevårdande åtgärder i Vallkärrabäcken. Naturcentrum, 2008

Restaureringsåtgärders inverkan på fisksamhällen – En studie i Vallkärrabäcken. Studentarbete, Lunds universitet, 2010.

Höje å fiskevårdsområde

Höje å fiskevårdsområde sträcker sig från Alberta kvarn till kusten. Tre delsträckor upplåts för allmänt fiske med fiskekort.

Lundasträckan: Malmövägen i Lund nedströms till väg 108 vid Trolleberg. Fiskeförbud råder på en del av södra sidan.

Lommasträckan: Från järnvägsbron NV Habogård inkl Habo Dammar till kusten.

Kyrkheddingesträckan: Från gamla Dalbyvägen (vid GB-glass gamla lokaler) till gamla järnvägsbron.

Fiske är också tillåtet i Habodammar vid Habo gård.

För fiske inom fiskevårdsområdet krävs giltigt fiskekort för alla över 12 år. För ungdom under 16 år är fiskekort gratis.

Fiskekortet berättigar till fiske med ett handredskap från land.

Fiskekortet är personligt och kan ej överlåtas.

Fiskekort
Mer information om fisk och fiske i Höje å:

Vandringshinder för fisk – en inventering sammanställd av Fiskenämnden, Länsstyrelsen, 1985

Höje å, öringens hemvist – igen. Samanställning av 30 års vattenanalyser och fiskinventeringar från 1960-talet och 1994. Björklund och Flodmark, Lunds universitet, 1995.

 

 

Höje å –  Elfiskeundersökningar 1997. Olsson och Eklöv, 1998.

 

 

Inventering av öring och grönling inom Höje å:s biflöden, Lunds kommun. Eklövs Fiske och Fiskevård, 1999.

 

Fiskevårdsplan Höje å. Eklövs Fiske och Fiskevård, 2000.

 

Fiskevårdsplan Önnerupsbäcken.  Höje å fiskevårdsområde. Eklövs  Fiske och Fiskevård 2000.

 

 

Flyttning av grönling, Höje å 1999-2002, Lunds kommun. Eklövs fiske och Fiskevård, 2002.

 

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2002, Lunds kommun. Eklövs Fiske och Fiskevård, 2002.

 

 

Fiskar och fiske i Lunds kommun. Lunds kommun, 2003.

 

Elfiskeundersökningar i Höje å 2004. Länsstyrelsen i Skåne och Höje å FVO. Eklövs Fiske och Fiskevård, 2004.

 

Alberta kvarn – Slutrapport, uppföljning av byggande av ett omlöp i Höje å. Länsstyrelsen i Skåne och Höje å FVO. Eklövs Fiske och Fiskevård, 2005.

 

 

Undersökning av fiskfauna och vandringshinder – Höje å och Kävlingeån, Lunds kommun. Eklövs Fiske och Fiskevård, 2012

Bilaga 1, Bilaga 2

 

Inventering av vandringshinder – Höje å, Lunds kommun. Eklövs Fiske och Fiskevård, 2013

 

Elfiske i Höje å vid Genarp 2013- Eklövs Fiske och Fiskevård

 

Undersökning av fiskfauna och vandringshinder – Höje å och Kävlingeån, Lunds kommun 2015. Eklövs Fiske och Fiskevård, 2015.

 

Fiskundersökningar i Höje å 2015. Eklövs Fiske och Fiskevård.

 

Undersökning av fiskfauna och vandringshinder i Höje å – Kävlingeån 2018. Eklövs fiske och fiskevård. På uppdrag av Lunds kommun

Träffar: 447