Gångstråk

I landskapsvårdsplanen från 2007 föreslogs en sammanhängande vandringsled längs Höje å, hela vägen från Lomma till Genarp. Det fanns även förslag på kortare gångstråk och slingor längs vattendrag och anlagda dammar i tätortsnära områden. Totalt omfattade förslagen 53 km gångstråk. Det visade sig dock inte vara möjligt att komma fram med ett gångstråk längs hela den föreslagna sträckan. Istället har tre lokala gångstråk har anlagts.

Gångstråken har i huvudsak anlagts som gräsbevuxna beträdor eller som stigar som röjs fram i oframkomlig vegetation. Även befintliga stigar och vägar har utnyttjats för att skapa rundor. Markägare och arrendatorer utgör nyckelpersoner i arbetet med anläggning av gångstråk eftersom arbetet bygger på intresse från deras sida att upplåta mark för stråken. Gångstråken är försedda med bl a med informationsskyltar, bänkar, broar och ledmarkeringar. På lämpliga ställen har även byggts utsiktsplattformar och lättillgängliga sträckor har gjorts framkomliga för funktionshindrade.

Inom Höjeåprojektet II etapp 3 anlades inte några nya gångstråk, förutom det som anlades i samband med en restaureringen av Fels mosse.

 

Gångstråk vid Flackarp

Stråket vid Flackarp utgörs av en beträda på åkermark som ansluter via en gångbro över Höje å till befintliga stigar vid reningsverksdammarna i sydvästra Lund. Sträckan söder om järnvägen leds in i en betesmark och ansluts till en befintlig bro och stigar vid Klostergården. Det anlagda gångstråket passerar under järnvägen på södra sidan av ån.

Gångstråk vid Esarp

Vid natursköna Esarp anlades under våren 2012 ett gångstråk längs ån nere i ådalen . Information om gångstråket vid Esarp finns här.

En rullstolsvänlig bro längs ett gångstråk

Gångstråk vid Habo dammar

Vid Habo dammar utanför Lomma, som redan tidigare utnyttjas av allmänheten för rekreation, har bl a en utsiktsplattform och en brygga, anpassade till personer med funktionshinder, samt ett gångstråk anlagts.

Parkeringsplats finns vid ridhuset med en ordentlig gångstig ner till dammarna.

Klicka på bilden för större karta                                   © Lantmäteriet 

Träffar: 77