Avfasning

För att minska erosion och transport av sediment och näringsämnen i vattendraget är avfasning av dikeskanter en effektiv åtgärd. Avfasning innebär också att vattendragen får en större tvärsektion och att större vattenvolymer kan magasineras i fåran innan den svämmas över.

Under 2011 har avfasning av erosionskänsliga sträckor genomförts bl a i biflödet Önnerupsbäcken.

Dikessträcka med tydlig erosion i dikesslänten

Träffar: 22