Höje å åtgärdsprogram - pågående och avslutade projekt

Här redovisas pågående och avslutade projekt inom ramen för Höje å åtgärdsprogram.

Rapporter om projekt genomförda inom Höje å åtgärdsprogram hittar man under “Rapporter/protokoll och Höje å åtgärdsprogram”

Projekt genomförda inom Höjeåprojektet redovisas under rubriken “Höjeåprojektet”.

Lilla Bjällerup - våtmark

På en obrukad ytan intill Råbydiket vid Lilla Bjällerup har en våtmark anlagts under hösten 2020. Anläggningen tar in ett delflöde från Råbydiket som är ett bilföde till Höje å med mycket (>90%) hög andel jordbruksmark i tillrinningsområdet. Syftet med anläggningen är att öka den biologiska mångfalden och minska transporterna av näringsämnen i Höje å till Lommabukten och Öresund.  Våtmarken har delfinansieras med LOVA-bidrag.

Lilla Bjällerup - fosforfilter och fosfordamm

På en träda intill Råbydiket vid Lilla Bjällerup har ett fosforfilter och en fosfordamm anlagts. Syftet med anläggningen är att minska transporterna av fosfor till Lommabukten och Öresund från Höje å.  Fosforfiltret har finansierats medmiljöinvesteringsstöd medan fosfordammen delfinansieras med LOVA-bidrag.

Bilden visar fosfordamm och fosforfilter till höger om den. Filtret ligger helt under markytan.

 

 

Genarp 9:16 - Våtmark

En 1,2 ha stor våtmark har anlagts strax väster om Genarp samhälle. Våtmarken mottar dräneringsvatten från omkringliggande åkermark. Våtmarken kommer att bidra till ökad näringsretention och ökad biologisk mångfald. Den kommer även gynna rekreationen i området då den ligger lättillgängligt endast 100 m från Genarps samhälle. Både projektering och entreprenad har finansierats inom ramen för LOVA-projektet vattenvårdsårgärder Höje å.   

Vallkärratorn/Stångby vångar - Våtmark och fördröjningsmagasin

Öster om Stångby samhälle har en damm samt en öppen bäck/tvåstegsdike färdigställts under 2019. Dammen är drygt 1 ha stor  och anläggningen i helhet ca 4,5 ha (vattenytor och kringområde). För att anlägga dammen och bäcken har en kulvert öppnats upp som tar emot dräneringsvatten från omkring 300 ha jordbruksmark. Från området norr om dammen är en detaljplaneprocess igång och anläggningen kommer även ta emot dagvatten från kommande bebyggelse. Anläggningen är en effektiv närsaltsfälla och den har även utformats för att möjliggöra fördröjning av vatten. Då anläggningen ligger tätortsnära, och det dessutom finns planer för utbyggnad i anslutning till anläggningen, kommer den även utgöra en trevlig miljö för rekreation. Projektering av anläggningen finansieras med LOVA-bidrag. Entreprenaden finansieras med miljöinvesteringsstöd.

Stora Råby 36:22 - Meandring av Råbydiket

Strax nedströms Råbysjön, på en sträcka av drygt 200 m, har Råbydiket omvandlats från ett rakt dike till en slingrande bäckfåra. Efter omgrävning är sträckan ca 320 m lång. På den aktuella sträckan ligger bäcken helt inom en kommunalt ägd betesmark och fåran kommer att lämnas för fri utveckling så länge den inte dämmer vattenflödet. Projektering och entreprenad har finansierats av vattenrådet.

Önneslöv - fosfordamm

I en betesmark strax väster om Björnstorps samhälle har en ca 0,4 ha stor fosfordamm anlagts. Tillrinningsområdet är ca 40 ha och dammens yta utgör därför ca 1% av hela tillrinningsområdets yta. Själva våtmarksområdt är drygt 1 ha stort. Dammen har en långsmal form för att optimera fosforreduktionen. Vid inloppet finns ett djupområde med ca 1 m vattendjup där partikelbunden fosfor ska sedimentera. Närmare utloppet finns en grunddel som ahr ca 0,3 m vattendjup vid normalvatten. Anläggningen av dammen har finansierats av miljöinvesteingsstöd.

 

Borgeby 37:2 - Restaurering av våtmark

1994 anlades en ca 0,7 ha stor damm strax intill Lommabanan i nordvästra delen av höje å avrinningsområde. Våtmarken har genomgått en omfattande restaurering och utvidgning under 2017. Buskage, vass och sediment har röjts och en ö har grävts bort. Åtgärdernas syfte är att återställa den näringsrenande funktionen och öka den vattenhållande kapaciteten i våtmarken. Åtgärderna har finansierats med miljöinvesteringsstöd.

Häckebergasjön - Reduktionsfiske

Häckebergasjön, strax sydöst om Genarp i övre delen av Höje å avrinningsområde, är övergödd, har dålig vattenkvalitet, problem 

med algblomning på sommaren och har ett fisksamhälle i obalans som kraftigt domineras av vitfisk, främst mört och braxen. Hösten 2017 gjordes ett provfiske med fasta bottengarn i Häckbergasjön . Provfisket visade att det fanns mycket vitfisk i sjön och att metoden med fasta bottengarn fungerade bra. Under 2018 2019 genomfördes reduktionsfisket och sammanlagt har ca 24 ton vitfisk tagits upp ur sjön. Vilket tillsammans med det som togs upp vid provfisket motsvarade drygt 320 kg fisk / ha sjöyta. 200 kg/ha är den mängd fisk som tidigare studier visar behöver tas upp för att man ska få en effekt på vattenkvaliteten. Projektet finansieras med LOVA-bidrag och uppföljning av resultatet sker till 2021.

Träffar: 78