Dikningsföretag

Det finns många dikningsföretag i Höje å avrinningsområde. Ett dikningsföretag är en form av samfällighet där fastighetsägare har gått ihop för att avvattna mark. I de fall där endast en markägare har avvattnat sin mark kallas det täckdikning. Dikningsföretag har bildats sedan 1800-talets slut för att dränera landskapet och göra det mera ekonomiskt användbart (oftast för odling). Området som genom avvattningen har ökat i ekonomiskt värde kallas för båtnadsområde. Idag bildas nästan inga nya diknings-företag, men bestämmelser i äldre företag gäller tills de officiellt har ändrats eller upphävts. Ett dike eller en kulvert i ett dikningsföretag är en vattenanläggning enligt 11 kap. 3 § miljöbalken.

Rensning och underhåll av dikningsföretag står ibland i ett motsatsförhållande till biologisk mångfald och närings-retention. Rensning med grävning kan orsaka ökad sedimenttransport och förstörelse av livsmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer. Det finns dock metoder som rensar på ett effektivt sätt med hänsyn till miljön

Generell information om dikningsföretag
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för dikningsföretag och har mycket information kring dikningsföretag, bl a kartor över dikningsföretag och båtnadsområden.

Länsstyrelsens information om dikningsföretag

Länsstyrelsens karttjänst för bl a dikningsföretag

Dikningsföretag i Höje å
- och deras båtnadsområden

Akter och handlingar för några av dikningsföretagen i Höje å:

Lunds stads avvattning område II 1968

Alberta kvarn m fl hemman

Höjeåns uppgrävning 1939

För att se nedanstående akter behövs programmet:

                  Björnstorpsbäckens sammanflöde med Höje å. Foto:Jonas Johansson 

Klippning av vegetation

Under 2012 hade Höje å vattenråd ett LOVA-projekt tillsammans med ett dikningsföretag i Höje å. Dikningsföretaget köpte in en klippskopa och klipper numera vegetation i ån i stället för att rensa med grävskopa. I bildgalleriet för Höje å kan man se en kort film på klippning av vass med klippskopa.

                  Klippning av vegetation med klippskopa. Foto:Jonas Johansson

                 Dikningsföretag i Höje å avrinningsområde.

Träffar: 137