Remisser och samråd

Höje å vattenråd är remissinstans för de verksamheter som på ett eller annat sätt berör vatten inom avrinningsområdet. Eftersom området har ett hårt exploateringstryck och dessutom är känsligt för översvämningar är det viktigt att bevaka vattenfrågorna.

Vattenrådet har inte slutat yttra sig men lägger inte längre ut yttranden på hemsidan. Vill man ta del av vattenrådets yttranden kontakta vattenrådets kansli.

 

Här kan du läsa om vattenrådets yttranden mellan 2011-2016

2016-09-08: Lyckebacken 3, Lunds kommun ,bygglov

2016-08-23: Korsning Lommabanan – väg 913

2016-07-14: Detaljplan, Gullåkra 1:159 m fl fastigheter, Staffanstorps kommun

2016-03-22: Örestads GK samråd om vattenverksamhet

2016-03-21: Trafikverket samråd Trafikplats Lunds södra E22

2016-02-16: Länsstyrelsens remiss om åtgärder för miljömålen

2016-02-16: Länsstyrelsens remiss om jordbruk och recipientkontroll

2015-11-10: Detaljplan Stora Råby 32:22, Lunds kommun

2015-11-10: Fördjupad översiktsplan för Öresundsvägen med omnejd, Lunds kommun

2015-11-10: Länsstyrelsens förslag kring jordbrukets medverkan i recipientkontrollen

2015-04-28: Vattenmyndighetens samråd beträffande Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer m m

2015-04-28: Planprogram för Pråmlyckan i Lomma kommun

2015-01-29: Lunds kommuns VA-utbyggnadsstrategi

2013-05-28: Vattenmyndighetens samråd

2013-02-20: Lunds kommuns dagvattenstrategi

2013-01-25: Nedsänkt järnväg Arlöv-Flackarp

2013-01-25: Ansökan om nytt miljötillstånd för Malmö airport

2012-08-20: Lunds kommuns ansökan om tillstånd för markavvattning från jorddeponin på Klosterängshöjden

2012-06-15: Länsstyrelsens förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen

2012-06-11: Detaljplan för Kyrkheddinge 3:1 m fl fastigheter i Staffanstorps kommun

2012-05-21: Fördjupad Översiktsplan för Brunnshög i Lunds kommun

2012-05-04: Detaljplan för Linero, Lunds kommun

2012-04-19: Småbåtskaj i Lomma

2011-11-25: Miljöövervakning enligt vattendirektivet

Träffar: 18