Miljögifter och läkemedelsrester m.m. i Höje å

 

Miljögifter är ett mindre välkänt miljöproblem i Höje å. När det gäller kemisk status riskerar tre fjärdedelar av grundvattenförekomsterna och samtliga ytvattenförekomster att inte uppnå god status. Orsaken till detta bedöms vara tungmetaller, industriella föroreningar och bekämpningsmedel.

Idag är kunskapen om användning, utsläpp och förekomst av miljögifter i naturen begränsad. Den viktigaste åtgärden är därför att förbättra kunskapsläget genom bättre rapportering av kemikalie-användning och utsläpp, och en utökad miljöövervakning, så att målinriktade åtgärder kan genomföras. Det vore värdefullt om den befintliga miljöövervakningen kunde kompletteras med övervakning av läkemedelsrester, s k mikroplaster (små plastpartiklar) och bekämpningsmedel.

St Hans backar

Ett känt problem med miljögifter i Höje å avrinningsområdet är läckaget av miljögifter från St Hans gamla soptipp i Lund till Vallkärrabäcken. Läs mer om St Hans soptipp här.

Läkemedelsrester

2006 gjordes en omfattande studie av läkemedelsrester i Höje å. Läs studien här.

Vattendirektivets prioriterade ämnen

2014 gjorde Sweco en studie om tillkommande prioriterade ämnen enlig Vattendirektivet. Prover togs på två lokaler i Höje å, uppströms och nedströms utsläppet från Källby reningsverk. Provpunkten nedströms Källby hade högst värden för bl a diklofenak (smärtstillande medicin). Rapporten från studien finns här.

Träffar: 25