Åtgärdsarbete

Vattenvårdsarbetet i Höje å har en lång tradition. Höjeåprojektet som var ett vattenvårdsprojekt som genomfördes av kommunerna i Staffanstorp, Lund och Lomma pågick mellan 1991 och 2014 med uppehåll för åren 2003 till 2007. Projektets målsättning var att:

–       öka möjligheterna till rekreation längs ån

–       förbättra vattenkvalitén och minska övergödningen, samt

–       gynna växt- och djurlivet i det artfattiga jordbruksintensiva avrinningsområdet.

Höjeåprojektet avslutades 2014 och nu pågår istället arbetet med Höje å åtgärdsprogram 2015-2021 inom ramen för ett samarbetsavtal mellan Lomma, Lunds, Staffanstorps och Svedala kommuner.

Arbetet  åtgärdsprogrammet har utvecklats och innefattar nu även åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och fördröja vatten för att minska riskerna för översvämningar. De grundläggande målsättningarna från Höjeåprojektet finns dock kvar.

Mer läsning:

Rapporter från Höje å åtgärdsprogram

Rapporter från Höjeåprojektet

Höje å åtgärdsprogram 2015-2021

Samarbetsavtalet mellan kommunerna

Informationsutskick om arbetet med Höje å åtgärdsprogram

På kartan nedan kan ni se en del av de åtgärder som är genomförda inom Höjeåprojektet. Det handlar om anläggning av dammar och våtmarker, vattendragsrestaurering, biotop-vårdsåtgärder, anläggning av gångstråk.

Klicka på kartan nedan och en ny sida öppnas där ni kan få information om de olika åtgärder som är geonomförda inom projektet.

Träffar: 60