Sjöar, vattendrag och vattenföring

Höje å avrinningsområde är ca 316 km2 stort och ligger mellan Sege å avrinningsområde i söder och Kävlingeåns avrinningsområde i norr. Huvudfåran rinner från Häckebergasjön, förbi Genarp, Esarp, Kyrkheddinge och Lund innan den mynnar i Lommabukten vid Lomma. Själva huvudfåran är ca 35 km lång och har en fallhöjd på 65 m. Källflödena är belägna på Romeleåsens västsluttning i det sydskånska sjö- och backlandskapet.  Önnerupsbäcken, som är det största tillflödet med en fallhöjd på 40 m, har sitt källområde vid norra utkanten av Lunds stad och ansluter till Höje å strax nordost om Lomma. Från Björkesåkrasjön öster om Sturups flygplats rinner Björkesåkraån ner till Häckebergasjön. Andra biflöden till Höje å är bland annat Dynnbäcken, som är Staffanstorps utflöde i Höje å, Dalbydiket/Källingabäcken, Gödelövsbäcken, Råbydiket och Olstorpsån. I avrinningsområdet är fyra vattendrag och fyra grundvattenförekomster utpekade som vattenförekomster enligt arbetet med vattenförvaltningen. Inga sjöar i området är vattenförekomster. Ån och avrinningsområdet har sitt utflöde i kustvattenförekomsten Lommabukten.

 

Medelvattenföringen i ån är ca 2,5 m/s och i huvudfåran skiljer det normalt sett ca 100 gånger mellan högsta och lägsta flöde (tabell 3.1). I Önnerupsbäcken skiljer det dock ca 600 ggr mellan högsta och lägsta flöde (SMHI 2015). Det är osäkert vad denna stora skillnad beror på. Vattenföringen i huvudfåran skiljer sig relativt mycket åt mellan mätstationen vid Trolleberg (Lund) och mynningen vid Lomma vilket beror på att Önnerupsbäcken mynnar i Höje å strax innan huvudfåran mynnar i Öresund vid Lomma. Efter den torra sommaren 2018 har dessa värden behövt revideras då många mindre vattendrag torkade ut. Det har medfört att skillnaden mellan högsta och lägsta flöde kan vara mycket större än 100 ggr.

Vattenföringen i Höje å. I huvudfåran är skillnaden mellan högst och lägsta flöde ca 100 ggr och i Önnerupsbäcken ca 600 ggr. Tabellen är hämtad från Sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun.

Träffar: 140