Fisk- och biotopsvårdsåtgärder

Vattendragens djurliv såsom fisk, musslor och småkryp är ofta utarmat i de intensivt odlade delarna av Höje å avrinningsområde. Detta kan bero på uträtning, kulvertering och fördjupning, samt av återkommande rensningar av vattendragen. Rensningar av vattendragen kan göra att hårdbottnar (sten och grus), vilka utgör värdefulla livsmiljöer för den vattenlevande faunan, grävs bort.


För att åtgärda detta arbetar vattenrådet med att restaurera hårdbottnar, lägga ut sten och grus, på sträckor med strömmande vatten och med att ta bort vandringshinder för vattenlevande organismer. 

Omfattande fisk- och biotopvårdsåtgärder har genomförts i både Höje å huvudfåra, Önnerups/Vallkärrabäcken och i Gödelövsbäcken.

 Biotopvård och avfasning av dikesslänter i Önnerupsbäcken.                         Foto: Håkan Björklund

Träffar: 18