Helhetsperspektiv Höje å

Bakgrund

Hösten 2013 skickade vattenrådet in en projekt-ansökan via Länsstyrelsen, till Havs- och vattenmyndigheten för projektet ”Helhetsperspektiv Höje å”. Projektet handlade framför allt om att öka kunskapsnivån om Höje å och ge förslag på åtgärder för att förbättra situationen. I april 2014 beviljades stöd på ca 1 700 tkr till projektet.

Projektbeskrivningen i ansökan till Havs- och Vattenmyndigheten kan man läsa här. 

De rapporter som projektet genererat finns här

Värdering av och åtgärdsförslag för ekosystemtjänster

Värdering av och åtgärdsförslag för ekosystemtjänster – Populärvetenskaplig sammanfattning

Avbördningskapaciteten som verktyg för bedömning av underhållsbehovet i ett vattendrag – Tillämpning på ett dikningsföretag i Höje å. Nina Svenbro. Examensarbete Lunds tekniska högskola

Avbördningskapaciteten som verktyg för bedömning av underhållsbehovet i ett vattendrag – Tillämpning på ett dikningsföretag i Höje å – Sammanfattning

Tvåstegsdiken – dess funktioner i Höje å. Truls Olsson. Examensarbete. Teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola

 

 

Åtgärder för reduktion och tillvaratagande av näringsämnen från dräneringsvatten – En tillämpning på Höje å. Therese Hernvall. Examensarbete. Teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola

 

 

Analys av dämningspåverkan inom Höje å vid Lund

 

 

Höje å från Genarp till havet – En beskrivning av åns hydromorfologi och närområde

 

 

Dikningsföretagens verksamhet – Skötsel och samverkan

 

 

Flödesutjämning och rening av dagvatten från västra Lund

 

 

Kartering av oreglerade sträckor och förslag till åtgärder för en ökad biologisk mångfald

 

Kartering av förutsättningar för tvåstegsdike i Höje å avrinningsområde

 

 

Modellering av vattennivåer – Jämförelse mellan ett markavvattningsföretags fastställda bottenprofil och dagens åfåra

 

 

Översyn och delaktighet för reglerade sträckor inom Höje å huvudfåra

 

 

Hydromorfologi och dikningsföretag i Höje å – Slutrapport

Träffar: 59