Missbildad öring i Vallkärrabäcken

Bakgrund

Vallkärrabäcken är ett biflöde till Önnerupsbäcken som i sig är Höje å största biflöde. Bäcken avvattnar bl a norra delen av Lunds tätort, däribland en gammal soptipp, som numera utgör rekreationsområdet St Hans backar. St Hans Backar var en av Lunds kommuns största avfallsplatser fram till slutet av 1960-talet. När vatten tränger ner till det gamla avfallet under marken bildas förorenat lakvatten som rinner vidare ut i recipienten Vallkärrabäcken.

Vid en elfiskeundersökning 1999 i Vallkärrabäcken noterades en mycket hög andel (19%) missbildade öringar. För att mer i detalj dokumentera graden av skador på öringen gjordes ett uppföljande elfiske 2002. Andelen öring med skador, missbildningar på skelett där stjärt- och/eller bukfenor var deformerade, var då ca 16 %. I norra genen av Vallkärrabäcken, som inte avvattnar den gamla soptippen, hade öringarna inga skador. Sannolikt är det förorenade lakvattnet från St Hans orsaken till missbildningarna hos öringarna.

Under 2013-2015 arbetade Lunds kommun och Lunds Renhållningsverk med olika åtgärder för att förhindra att förorenat lakvatten bildadas av 

det regnvatten som tränger ner i den gamla soptippen. De åtgärder som genomfördes var att täcka delar av tippen med lera för att minska mändgen lakvatten som bildas. marken dränerades också och dräneringsvattnet leddes till nyanlagda lakvattendamamr som ska bidra till att rena vattnet från föroreningar.

Vid elfisken i Höje å huvudfåra vid Genarp hösten 2012 upptäcktes också missbildade öringar. Det är oklart vad som gör att öringarna där är missbildade.

Flygbild från 1960-talet över den gamla soptippen på det som idag är St Hans backar. Notera att Norra Ringen ännu inte är byggd. Jänrvägen skymtas längst till vänster i bilden och Örtoftavägen längst till höger. Källa: VattenAtlas
Mer läsning om skadorna på öringarna i Vallkärrabäcken och om St Hans backar

                  Missbildad öring från Höje å huvudfåra vid Genarp hösten 2012.

                  Foto: Håkan Björklund, Ekologgruppen

                  Den gamla soptippen St Hans i norra Lund täcks med ett tätande lager av lera för                      att förhindra bildning av förorenat lakvatten. Foto: Jonas Johansson 

Elfiskeundersökningar:
Artiklar i Sydsvenskan

Träffar: 106