Höje å åtgärdsprogram

Här finns rapporter producerade inom Höje å åtgärdsprogram:

Sedimenttransport i Höje å

Utvärdering av utloppskonstruktioner

Vattenvårdande åtgärder Höje å 2018–2023

Förstudie – offgrid pumplösningar för näringsämnesreduktion

Reduktionsfiske i Häckebergasjön 2023

Modellering av fördröjningspotential

Reduktionsfiske I häckebergasjön 2022

Nivåmätningar i Höje å 2022

Hydrologisk utredning Råbydiket

Undersökning av fiskfauna och vandringshinder Höje å – Kävlingeån 2021

Nivåmätningar i Höje å 2021

Kontrollerad översvämning Höje å

Uppföljning av filterbäddar för fosfor vid Råbytorp – Slutrapport 

Slutrapport för Höje å åtgärdsprogram 2019-2021 

Reduktionsfiske Häckebergasjön 

Underhåll av 17 dammar – Slutrapport LOVA-bidrag

Anlagd damm Lilla Bjällerup – Slutrapport LOVA-bidrag

Nivåmätningar i Höje å 2020

Hydrologisk utredning Vallkärrabäcken

Nivåmätningar i Höje å 2019

Köp av Ekosystemtjänster – Går det att köpa ekosystemtjänster som produceras av konstruerade vattenvårdsåtgärder?

Svar på remissyttranden gällande köp av ekosystemtjänster

Häckebergasjön reduktionsfiske – Slutrapport LOVA-bidrag

Höje å kalkfilter och fosfordammar – Slutrapport LOVA-bidrag

Kalkfilter Lilla Bjällerup slutrapport

Råbytorp fosforfilter – Slutrapport LOVA-bidrag till anläggning av fosforfilter

Vattenvårdsåtgärder Höje å – Slutrapport LOVA-bidrag

Önnerupsbäcken – Fiskevårdsåtgärder 2018

Häckebergasjön – Rapport från reduktionsfiske med bottengarn 2018

Utfiskning av damm H58 på Ladugårdsmarken norr om Lund

Häckebergasjön – Rapport från provfiske med bottengarn

Markersättning – Utredning om nivåer på och modell för beräkning av markersättning vid anläggning av våtmarker

Träffar: 155