Biologi

Bottenfauna (små bottenlevande djur)

I de övre delarna av Höje å, uppströms Genarp är bottenfaunan, d v s små bottenlevande djur, endast svagt påverkad av föroreningar. Längre nedströms är påverkan på bottenfaunan påtaglig. Bottenfauna provtas både uppströms och nedströms Lunds reningsverk och efter att reningsverket byggde ut sin kväverening 1994/1995 har bottenfaunan successivt förbättrats nedströms utsläppet. Idag är skillnaden mellan provpunkterna marginell.

 

 

 

Plankton (små alger och små kräftdjur som lever fritt i vattenmassan)

Häckebergasjön har sedan 1993 haft mycket stor biomassa av alger. Biomassan av alger var 2015 den högsta hittills under perioden 1993-2015. Björkesåkrasjön däremot, som är en mycket grund sjö med artfattigt planktonsamhälle, har ofta en låg biomassa av alger.

 

 

 

Påväxtalger (fastsittande alger som växer på stenar m m)

Undersökningarna av påväxtalger har visat på måttlig ekologisk status på båda lokalerna vid de flesta tillfällena under perioden 2007-2015. Andelen föroreningstoleranta och näringskrävande arter har dock varit något högre på nedströmslokalen vid Lund än nedströms Häckebergasjön. Andelen missbildade skal som indikerar föroreningar har varierat under åren men har konstaterats båda lokalerna.

 

 

 

Makrofyter (vattenväxter)

Makrofyter har undersökts i Häckebergasjön vid tre tillfällen (2008, 2011 och 2014). Inga stora förändringar har skett mellan åren. Sammantaget visar resultaten av undersökningarna att undervattenvegetationen varit ganska svagt utvecklad, vilket troligen beror på grumligt vatten och lågt siktdjup i sjön. En viss svag förbättring kan dock ses under perioden, genom att undervattenväxterna gradvis etablerat sig på större djup. Eftersom siktdjupet inte ökat under samma period är det dock  fortfarande för tidigt att dra några långtgående slutsatser om positiva trender gällande makrofyter i Häckebergasjön. 

Ålgräs i Öresund/Lommabukten

Sedan 2016 genomför Höje å vattenråd tillsammans med Kävlingeåns vattenråd undersökningar av ålgräs i Lommabukten/Öresund. Ålgräs är en viktig habitatsbildande växt på grunda mjukbottnar i Öresund och är ett viktigt livsområde för fiskyngel, binder sediment samt minskar erosion.

Undersökningen av ålgräs görs längs transekter från land och ut till den djupast växande plantan av ålgräs. Täckningsgrad och utbredningsdjup är de två viktigaste parametrarna som undersöks.

Resultaten från undersökningarna visar att ålgräset växer djupt och att bestånden i Lommabukten är livskraftiga och utbredda. Den ekologiska statusen i Lommabukten som helhet bedöms som god.

Läs rapporterna här:

Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2016

Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2017

Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2018

      Ålgräs på bottnen av Lommabukten. Foto: Toxicon

Träffar: 40