Om Vattenrådet

Höje å vattenråd är en frivillig sammanslutning av kommuner, industrier, vattenavledningsföretag och övriga, som ett eller annat sätt är berörda av vattnet i Höje å avrinningsområde.

Vattenrådets ändamål är att:

-Skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna i området

-Utgöra ett forum för samverkan mellan alla aktörer som berörs av vattenfrågor

-Verka för att värna och förbättra vattenmiljöernas kvalitet

-Övervaka vård och nyttjande av Höje å med hänsyn till alla berördas olika intresse

-Initiera nödvändiga planerings- och åtgärdsinsatser för Höje å

-Vara kontakt- och rådgivande organ angående kontroll, vård och nyttjande av vattenmiljön.

Ovanstående punkter skall omfatta både yt- och grundvatten.

Verksamhetsområde:

Vattenrådets geografiska verksamhetsområde omfattar hela Höje å avrinningsområde inklusive Björkesåkra- och Häckebergasjön, kustzonen mot Kävlingeåns avrinningsområde, samt den del av kustzon mot Sege å avrinningsområde som ligger i Lomma kommun.

Vattenrådets arbetsuppgifter är:

-Att göra åtgärder som leder till minskade föroreningar och bättre vattenkvalitet, naturvård och rekreation

-Att aktivt samråda med berörda kontroll- och planeringsorgan

-Att utföra kontroll av tillståndet i Höje å

-Att informera om och bistå med rådgivning i vattenfrågor

-Att medverka till recipientkontroll i Öresund

-Att verka för att villkor i meddelade beslut som rör Höje å uppfylles

-Att initiera eller genomföra de utredningar som behövs som underlag för att lösa ovanstående uppgifter

-Att i en tid av klimatförändring verka för att åtgärder vidtas för att mildra effekterna av översvämningar.

GDPR

Sedan den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Dataskyddsförordningen har ersatt PUL i Sverige. I vattenrådets arbete hanteras data i enighet med den nya förordningen.

Träffar: 156