Näringsämnen

Kväve

Kväve är ett viktigt näringsämne för levande organismer. Tillförsel av kväve anses utgöra den främsta orsaken till eutrofieringen (övergödningen) i våra hav. Luftföroreningar från trafik och industrier innehåller kväveoxider som fastnar i skogens träd, och förs med nederbörden ner i marken. Kväve tillförs sjöar och vattendrag genom nedfall av luft- föroreningar, genom läckage från jordbruksmark och skogsbruksmark samt genom utsläpp av avloppsvatten.

Kvävehalterna varierar i avrinningsområdet och är generellt lägre i de övre delarna som domineras av skogsmark än i de nedre, mer jordbruksdominerade delarna. Halterna är strax över 2000 µg/l i den övre delen medan halterna är de dubbla i den nedre delen. De största källorna i avrinningsområdet som bidrar till kvävetillförsel till ån är läckage från åkermark och utsläpp från

avloppsreningsverk/dagvatten.

Årligen transporteras ca 620 ton kväve (medelvärde 1989-2014) till Öresund från Höje å.

Fosfor

Fosfor är i allmänhet det tillväxtbegränsande näringsämnet för växter i sötvatten, och alltför stor tillförsel kan medföra alggrumliga sjöar och ökad igenväxningstakt i sjöar och vattendrag.

Årsmedelhalterna av fosfor i Höjeåns huvudfåra varierar mellan 50-100 µg/l. Precis som i många andra vattendrag i södra Sverige finns en tendens till minskande fosforhalter även i Höjeå.

Fosfortransporten till Öresund är ca 10 ton/år (medelvärde för perioden 1989-2014)

Träffar: 30