Restaurering av Fels mosse

Bakgrund

Fels mosse är belägen på gränsen mellan Lunds och Lomma kommuner, cirka två km nordväst om Lund. Mossen har sannolikt sitt ursprung i en s k dödisgrop, som när isen smälte bildade en liten sjö som sedan vuxit igen till en mosse. Under bylandskapets tid nyttjats mossen sannolikt som betad fäladsmark. Torvtäkt har också bedrivits och mossen är uppdelad i ett stort antal smala lotter. Delar av mossen har tidvis även varit uppodlade. Under senare år har marken inom mossens centrala delar varit obrukad, medan vissa ytor i utkanterna nyttjats som betesmark eller åker. Mossen omfattar totalt ca 20 hektar och avrinningsområdet uppgår till cirka 450 hektar.

De boende kring Fels mosse tog själva initiativ till restaureringen. Bakgrunden var att dikningsföretaget, som tillkom år 1888 och vars övre delar ligger inom Fels mosse, diskuterade behovet av rensning. Många av medlemmarna med mark inne i mossen ville undvika detta, bland annat med hänsyn till de naturvärden som numera finns i mossen. Lunds och Lomma kommuner var även intresserade av att bilda naturreservat av mossen då den hyser höga, och för närområdet unika, naturvärden.

Ansökan om tillstånd för åtgärderna erhölls från Mark- och Miljödomstolen under våren 2013 och större delen av entreprenadarbetena genomfördes under sommar och höst 2013. I oktober invigdes mossen genom att planksättarna sattes i utloppsdämmet

Genomförda åtgärder

De restaureringsåtgärder som genomförts i mossen är bl a :

– Höjning av vattennivån jämfört med nivån enligt den gamla vattendomen genom byggande av ett reglerbart utloppsdämme

– Framgrävning av två större öppna vattenytor inne i vass-områdena, samt grävning av nya diken med slingrande form,

– Röjning av buskar och träd,

– Hamling av pilar,

– Stängsling och utökat bete på vissa f d betesmarker där rester av en värdefull, hävdpräglad flora finns kvar,

– Anläggning av P-ficka, informationsskylt samt ett gångstråk

– Iordningsställande av befintlig grundvattenkälla för betesdjur

Mer att läsa:

Restaureringsplan för Fels mosse

Karta över Fels mosse

Ansökan till Mark- och miljödomstolen om omprövning av dikningsföretaget

Ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd för restaureringen

Mark- och miljödomstolens domar:

Tillstånd för vattenverksamhet

Upplösning av del av dikningsföretaget

Ängsnycklar i betesmark vid Fels mosse.
Planksättarna sätts i uloppsdämmet vid invigningen 2014-10-25.
Panorama över restaurerade delen av Fels mosse (Klicka på bilden för högre upplösning). Foto: Christian Almström – Lomma kommun.

Träffar: 88