Grundvatten

Grundvatten är en fråga som få vattenråd arbetar med. För att ta ett första steg och börja arbetea med frågan har vattenrådet och Sveriges Geologiska Undersökning etablerat ett samarbete för att öka kunskapen om grundvatten i avrinningsområdet. Samarbetet har mynnat ut i ett forskningsprojekt som drivs av SGU men som vattenrådet är med och finansierar med medel från recipientkontrollen.

 

Projektet är ett samarbete mellan vattenrådet, SGU och Länsstyrelsen med syftet att öka kunskapen om bekämpningsmedel i grundvatten i avrinningsområdet. En del av projektet är att utvärdera den praktiska tillämpbarheten av resultat från en datamodell som används av SGU med resultat från faktiska provtagningar inom ett mindre område. Studien kommer också att visa på skillnader i modellens användbarhet beroende på jordart och markanvändning. Vattenrådet går in med 100 tkr för provtagning och analys av bekämpningsmedel i grundvatten och får i projektet mer kunskap på området samt ett etablerat samarbete med SGU.

 

Provtagning har skett höst och vår 2016 på 10 lokaler i avrinningsområdet. Både utfasade och bekämpningsmedel som används idag har analyserats.

 

Delrapport från projektet (juli 2016)

 

Slutrapport från projektet (oktober 2017)

 

Sammanfattning av slutrapport (november 2017)

    Provtagningsstationer i grundvatten 

Träffar: 9