VattenAtlas - En karttjänst med samlad information om vatten.

VattenAtlas.se är en gratis och öppen karttjänst som finns i hela Skåne.

2012 drev vattenrådet ett LOVA- och kommunfinansierat projekt med målet att ta fram ett övergripande vatten-strategiskt planeringsunderlag för Höje å avrinningsområde.

Syftet med projektet var att ta fram ett heltäckande GIS-baserat vattenstrategiskt planeringsunderlag för Höje å avrinningsområde. Underlaget var tänkt att användas för vattenrådets fortsatta vattenvårdsarbete men även göras tillgängligt för övriga berörda, f f a kommunala tjänstemän, t ex planhandläggare på Stadsbyggnadskontoren, VA-planerare och miljöinspektörer.

I projektet sammanställdes befintlig vattenrelaterade underlag som annars lagras utspridd hos olika datavärdar t ex kommuner, Länsstyrelsen och konsulter.

Under hösten 2015 arbetade vattenrådet med att vidareutveckla planeringsunderlaget och lägga ut det i en webbaserad kartlösning på nätet, VattenAtlas, tillgänglig för alla. Idag ingår större delen av de Skånska vattenråden i samarbetet kring VattenAtlas. Det är Höje å och Kävlingeåns vattenråd som förvaltar VattenAtlas.

Rapporter från LOVA-projektet 2012

Två exempel på dataunderlag som har sammanställts inom projektet. Klicka på bilderna för att se kartorna i högre upplösning.

Höjddata över avrinningsområdet från lantmäteriets flygscanning 2010. Terrängens variationer i höjdled framträder väldigt tydligt, bl a syns Höje å dalgång och svämplan. Med det här dataunderlaget går det att urskilja höjdnivåer med en noggrannhet på +/-20 cm. 

Höje å avrinningsområde på två olika sätt. Man kan jämföra SMHI’s gräns för avrinningsområdet (rosa linje) med nyare beräkningar för områdets yttre gräns (grå linje). Det skiljer en hel del.

Mindre delavrinningsområden för Höje å biflöden syns också som färgade ytor. Den nya gränsen för avrinningsområdet är framtagen med hjälp av ett tillrinningsverktyg som Länsstyrelsen i Skåne har utvecklat. Verktyget är baserat på höjddata i kombination med uppgifter om dikningsföretag och den nya gränsen har bättre upplösning än SMHI´s avgränsning av avrinningsområdet.

Träffar: 76