Recipientkontroll

En viktig del i vattenrådets verksamhet är att administrera den samordnade recipientkontrollen för Höje å avrinningsområde. Den första samordnade vattenkontrollen startade 1969 på initiativ av Länsstyrelsen. Recipientkontrollen omfattar undersökningar av både biologi och kemi och används för att bedöma påverkan på sjöar och vattendrag och för att bedöma ekologisk- och kemisk status.

Det vattenkemiska basprogrammet ger underlag för bedömningar av tillståndet avseende närings-, försurnings-, syre-, och grumlighetsstatus och omfattar följande parametrar: temperatur, pH, konduktivitet, grumlighet, syrgas, totalfosfor, fosfatfosfor, totalkväve, nitrat- och nitritkväve, ammoniumkväve och BOD7. De flesta parametrarna följs upp i samtliga provpunkter 6-12 gånger om året.

När det gäller biologin så undersöks fisk, vattenväxter, bottendjur och påväxtalger inom kontrollprogrammet.

2024

Resultat från recipientkontrollen 2024

2023

Resultat från recipientkontrollen 2023
Årsrapport från recipientkontrollen 2023

2022

Resultat från recipientkontrollen 2022

Årsrapport från recipientkontrollen 2022

2021

Resultat från recipientkontrollen 2021

Årsrapport från recipientkontrollen 2021

Bilagor till recipientkontrollen 2021

2020

Resultat från recipientkontrollen 2020

Årsrapport från recipientkontrollen 2020

Bilagor till recipientkontrollen 2020

2019

Resultat från recipientkontrollen 2019

Årsrapport från recipientkontrollen 2019

2018

Resultat från recipientkontrollen 2018

Årsrapport från recipientkontrollen 2018

2017

Resultat från recipientkontrollen 2017

Årsrapport från recipientkontrollen 2017

2016

Resultat från recipientkontrollen 2016

Årsrapport från recipientkontrollen 2016

2015

Resultat från recipientkontrollen 2015

Årsrapport från recipientkontrollen 2015

2014

Resultat från recipientkontrollen 2014.

Årsrapport för recipientkontrollen 2014

 

Årsrapporter med resultat från recipientkontrollen sedan 1978

Ålgräs i Öresund/lommabukten

SVT Video om ålgräsängar

Sedan 2016 genomför Höje å vattenråd tillsammans med Kävlingeåns vattenråd undersökningar av ålgräs i Lommabukten/Öresund. Ålgräs är en viktig habitatsbildande växt på grunda mjukbottnar i Öresund och är ett viktigt livsområde för fiskyngel, binder sediment samt minskar erosion.

Undersökningen av ålgräs görs längs transekter från land och ut till den djupast växande plantan av ålgräs. Täckningsgrad och utbredningsdjup är de två viktigaste parametrarna som undersöks.

Resultaten från undersökningarna visar att ålgräset växer djupt och att bestånden i Lommabukten är livskraftiga och utbredda. Den ekologiska statusen i Lommabukten som helhet bedöms som god.

Läs rapporterna här:

Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2020

Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2019

Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2018

Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2017

Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2016

              Ålgräs på bottnen av Lommabukten. Foto: Toxicon

Sedimentundersökning Knästorp

Hösten 2016 gjordes en undersökning av innehållet i de massor som rensats upp från Höje å vid Knästorp. Rensmassorna består till stor del av sand som sannolikt kommer från Lunds stad via dagvattenkulvertarna som mynnar strax öster och väster om Knästorp. Prover på sediment togs strax nedströms de båda kulvertarnas utlopp.

Resultaten visade att halterna av framförallt oljerester gjorde att det var nödvändigt att köra massorna på deponi och att det inte var möjligt att lägga ut dem på jordbruksmarken.

Hela rapporten finns här: Rapport rensmassor Knästorp

                   Rensmassor från Höje å vid Knästorp

Träffar: 208