Plantering

Många sträckor längs med vattendragen i jordbrukslandskapet  saknar helt träd och buskar och är igenväxta med vass eller andra högvuxna gräs och örter. Denna vattenmiljö missgynnar fisk och bottenfauna. Plantering av buskar och träd skuggar vattendraget, vilket leder till minskad igenväxning och i sin tur lägre vattentemperatur och ökad syrehalt i vattnet. Särskilt värdefullt är plantering på sträckor med grus och sten, vilka utgör viktiga miljöer för bottenfauna och fisk. Plantering av träd och buskar skapar även viktiga miljöer för den landlevande faunan och viltet i jordbrukslandskapet och gör vattendragen till mer upplevelselika rekreationsområden för allmänheten.

 

Vattenrådet kommer att styra plantering till utpekade sträckor i landskapsvårdsplanen och om möjligt genomföra den i kombination med faunavårdsåtgärder. Även andra platser där markägarintresse finns för plantering kan bli aktuella eftersom många fler sträckor än de som uppmärksammats i planen är träd- och buskfattiga.

Dikessträcka  i Höjeåns avrinningsområde som helt och hållet saknar buskar och träd.

Träffar: 13