Övrigt - Andra rapporter med koppling till Höje å

2024-2012
2024
Summary – GI project on wetlands, studentarbete
2021
Fågelinventering i tre våtmarker vid Ladugårdsmarken, Fels mosse och Nöbbelövs mosse 
Hantering av dagvatten och skyfall med helhetsperspektiv och riskhänsyn – Examensarbete, LTH, Lunds universitet
2019
Hållbart vatten i Höje å
2018
Åtgärdsplan för Vallkärrabäcken – Studentarbete, Lunds universitet
2017
Sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun. J. Johansson. 2017. Lunds kommun
2016
Orsaker till förhöjda bakteriehalter vid T-bryggan i Lomma kommun. Lovisa Bohman & Anna Olsson. Studentarbete, kurs i tillämpad miljövetenskap, Lunds universitet.
2015
Tvåstegsdiken – dess funktioner i Höje å. Truls Olsson. Examensarbete. Teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola
 
Åtgärder för reduktion och tillvaratagande av näringsämnen från dräneringsvatten – En tillämpning på Höje å. Therese Hernvall. Examensarbete. Teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola
Inventering av stormusslor i Höje å 2016. Anders Eklöv på uppdrag av Höje å vattenavledningsföretag.
2014
Presentation om Höje å-samarbetet för kommunfullmäktige i Staffanstorp
2013
Flygbildsbaserad förändringsstudie inom skyddzoner längs vattendrag. Linn Svensson Renström. Examensarbete Lunds universitet
2012
Jordbruksverket: Ansvar och delaktighet för vattenavledning i Höje å huvudfåra och Önnerupsbäcken
Höje å – kulturmiljö och vattenförvaltning
Metod för kartläggning av skyddszoner. Emma Cederlund. Examensarbete Lunds universitet
Naturvärdesbedömning av våtmark på Riesen
Occurrence of additional WFD priority substances in Sweden. Sweco Environment på uppdrag av Naturvårdsverket (Prover tagna bl a i Höje å)
Habitat mapping Höje å – Studentarbete, Lunds universitet
 
 
 
 
 
2011-1967
2011
2010
Vallkärrabäcken – restaureringsåtgärders inverkan på fiskesamhällen – Studentrapport
2009
Anläggning av nya våtmarker i Höjeåns avrinningsområde. Anna Olsson. Examensarbete i biologi, Lunds universitet
Höjeå Project: Accessibility, Restoration and the Potential for Participatory Action Research. Anna Davies. Lunds universitet
2008
Myggor vid våtmark
2007
Vattenöversikt i små avrinningsområden i Skåne. VATTEN 63:231–244. Lund 2007
Restaurering av vattendrag med åtgärdsförslag för Trolleberg, Höje å. Eva Djupfors Schwab. Examensarbete SLU.
2006
2005
Källby avloppsreningsverk – konsekvenser för fiskfaunan av planerade förändringar (Fiskevårdsteknik i Sverige AB)
Källby avloppsreningsverk – Miljökonsekvensbeskrivning för anslutning av Dalby, Genarp och Veberöd – ERAN Miljökonsult AB
2004
Åtgärdsplan för Norra Vallkärrabäcken (studentarbete vattenvårdskurs, LU)
2003
Höje å gångstråk – Förstudie av rekreationsstråk längs Höje å – Lomma kommun
Höje å gångstråk – Förstudie av rekreationsstråk längs Höje å – Lomma kommun – Bilagor
Gullåkra och Vesums mossar – Arkeologisk förundersökning
2002
2001
2000
Höjeåprojektet – En fallstudie (studentarbete på våtmarkskurs SLU
1999
Fiskfaunan i Skånska vattendrag – Höje å -Rapport Länsstyrelsen i Skåne län
1997
Vatten i Lunds kommun – aktualisering av ÖP
Remissvar till miljödepartementet angående en ny vattenadministration
1989
PM angående Höje å landskapsvårdsplan – Svensson och Englesson
Kommentarer till elfiske i Höje å – Fiskenämnden i Malmöhus län
1988
Analys av olja och tungmetaller i bottensedimenten i Höje å – Del 1
Analys av olja och tungmetaller i bottensedimenten i Höje å – Del 2
Häckebergasjön – effekter av låga syrgashalter i tillrinnande vattendrag
1985
Yttrande över motion om att rena Höje å – Gatukontoret, Lunds kommun
1984
Rensningsplan för Höje å – Höje å vattendragskommitte
1983
Planutredning för Höje å dalgångBilaga 1Bilaga 2
1982
Skötselplan för Höje å dalgång från Trolleberg till St Lars
1981
Protokoll från möte för bildande av Höje å vattendragskommitté
1977
Vattendragsplan för Höje å – PM för anbudsgivare
1972
Höje å – Betygsuppsats i zoologi
1967
Förslag till naturskydd för Höje å dalgång
Höje å – Riktlinjer för planeringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Träffar: 82