Dagvattengruppen

Lund, Lomma och Staffanstorps kommuner drabbades alla, i olika stor omfattning av svåra översvämningar i början av juli 2007. Under ett års tid därefter arbetade tjänstemän från kommunerna tillsammans med Länsstyrelsen, MSB, Banverket, Trafikverket, Jordbruksverket m fl för att sätta sig in i vidden av problemet. Gruppen, som kallades dagvattengruppen, skrev i september 2008 en sammanfattning av det första årets arbete tillsammans med en sammanställning av vad man önskade för framtiden.

Syftet med arbetet i dagvattengruppen har efter det varit att inom ramen för ett samarbete mellan kommunerna analysera orsakerna till översvämningarna 2007 och studera möjligheterna att hantera de höga flöden som förekommer i Höje å huvudfåra och i biflödet Önnerupsbäcken. Syftet har också varit att se över möjligheterna att samordna befintliga dikningsföretag och deras åtgärder inom avrinningsområdet.

Sedan hösten 2013 ingår dagvattengruppen som en verksamhet i Höje å vattenråd och gruppen arbetar med åtgärder för att dämpa höga flöden, minska risken för översvämningar och fördröja vatten i Höje å avrinningsområde.

Träffar: 23